امروز: دوشنبه 12 خرداد 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستممها ـ شبكه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترك ـ پروتكل بارگذاری سیستم

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین  سیستممها ـ شبكه های محلی و شهری ـ مشخصات  مشترك  ـ  پروتكل بارگذاری سیستم دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 246 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1920 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79

فن آوری اطلاعات آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی كشور است كه عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط كمیسیون های فنی مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگ

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

_ فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین

سیستممها ـ شبكه های محلی و شهری ـ مشخصات
مشترك  ـ

 پروتكل بارگذاری سیستم

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی كشور است كه عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط كمیسیون های فنی مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است كه استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای كمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در كـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی كه توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در كمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در كمیته ملی مربوط كه توسط مؤسسه تشكیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد كه در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط كلی ونیازمندیهای خاص كشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از كیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات كشور، اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی كنندكان سیستم های مدیریت كیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و كالیبره كنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یكاها ، كالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

كمیسیون استاندارد فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها – شبكه های محلی و شهری- مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاری سیستم

رئیس

سمت یا نمایندگی

صادقی ، غلامحسین (لیسانس مهندسی مخابرات )

شركت مخابرات ایران

اعضاء

بنیادی رام ، سیامك(محقق – دكترای مخابرات )

دانشگاه امیركبیر

رسولی ، احمدرضا(فوق لیسانس نرم افزار)

شركت مخابرات ایران

رشیدی ،‌پرویز(لیسانس مهندسی سخت افزار)

شركت تعاونی تولید تجهیزات مخابرات

سید موسوی، سید حسن (دكترای مخابرات )

دانشگاه شاهرود

محسنی بهبهانی ، عالیه (لیسانس مهندسی برق )

شركت مخابرات ایران

دبیر

انوشه ،‌سمیه (لیسانس كامپیوتر)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مطالب

1           هدف و دامنه كاربرد………………………………………………………………1

2        كلیات…………. ………….…………………………………………..………3

3        مراجع الزامی ……….………….….……………………………………………5

4        اصطلاحات و تعاریف………………….…….………………………………….7

5        منبع موثق ………………….………………………………………………… 8

6        معماری  ………………….……………………………………..…………….8

7        تعریف سرویس………………………………………………………..………10

7-1      System –Load request ……………..….…………………..…………………11

7-2      System – Load indication ………………..……………….…………………12

7-3      System –Load response .………………………………….…………..……..13

7-4      System –Load confirm ………………….……...……..…………….………14

8      مشخصات پروتكل…..………..…….………………………………….………16

8-1 خلاصه ای از واحدهای داده پروتكل (PDU ها)…………….…………………….16

8-2 Load Request PDU …………………………………………….……………17

8-3 Load Response PDU ……………….…………………………….…………22

8-4 Groupstatus PDU …………………………………………….……………..26

8-5 Group status Request PDU …………………………………………………28

8-6 Load Data PDU …………………….………………………………………29

8-7 عناصر عملیات  ………………………………………………………………31

8-8 استفاده از سرویس های لایه ای  …………………………………………….…55

الف

8-9 كد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………57

9 كلاس های شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم  …………………………61

9-1 كلیات  ……………………………………………………………………….61

9-2 تعاریف شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم  ……………………..……63

9-3 تعاریف كلاس شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم ….………………....72

10 تطابق  ………..………………………………………………………………..82

10-1 تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………82

10-2 اظهار تطابق …………………………………………………………………83

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتكل (PICS)………………84

پیوست ب (الزامی )  تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………100

پیوست پ (الزامی ) عملكرد های سیستم ……………………………………………103

پیشگفتار

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها ـ شبكه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترك ـ بخش چهارم : پروتكل بارگذاری سیستم كه پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد  وتحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده كه در پانزدهمین اجلاسیه كمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ 10/12/82 مورد تایید قرار گرفته است ، اینك به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده كرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مآخذ كه برای تهیه این استاندارد بكار رفته است به شرح زیر است :

IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology - Telecommunication

and information exchange between systems - Local and metroplitan area networks - common specification - Part 4:System load protocol

فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستم ها -شبكه های محلی و شهری – مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاری سیستم

 1             هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعریف یك پروتكل بنام پروتكل بارگذاری سیستم است كه بتواندحافظه پردازش داده در تجهیزات شبكه های نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را

بارگذاری نماید . علاوه براین تعاریف زیر نیز در دامنه كاربرد این استاندارد آمده است :

الف ) تعریف الگوی واحد داده پروتكل (PDU) برای بارگذاری یك سیستم انتهایی

ب ) تعریف پروتكل برای بارگذاری یك سیستم انتهایی

پ ) توصیف خدمات مورد انتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری شده (دستگاه بارپذیرLD ) بمنظور تكمیل موفق عملیات بارگذاری

ت) توصیف خدمات موردانتظاراز سیستم انتهایی بارگذاری تامین كننده بار( سرویس گر بار یا LS) بمنظور تكمیل موفق عملیات بارگذاری

ث ) تعریف قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده LSوLD كه دستكاری پارامترهای عملیاتی   ماشین های حالت LDو LS ، اعلان سرویس گرهای  بارگذاری، و مقداردهی اولیه  بارگذاری طرف سوم را میسر می سازد.

ج)تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتكل مدیریت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B

چ ) تعریف قواعد نگارشی مورد استفاده در هنگام اجرای عملیات مدیریت از طریق پروتكل مدیریت سیستم CMIP (استاندارد ISO/IEC  9596-1 ).

مشخصات این پروتكل در مورد LS به اندازه ای وارد جزئیات می شود كه مورد نیاز پروتكل

بارگذاری است .تصمیمهای LS و مدیریت (از قبیل آنهایی كه بایستی به عنوان نتیجه رویداد های LD یا LS انجام شوند یا وقتی كه LS یا مدیر خراب می شود)موارد مربوط به پیاده سازی LS و مدیر بوده كه خارج از حوزه و دامنه كاربرد این استاندارد می باشد.

این  پروتكل چگونگی حمل تصاویری را مشخص می كند كه شامل داده های ( در بلوك ها ) با قالب نا معین است. محتویات و قالب بلوك های داده از جمله موارد مختص كاربردهستند. این استاندارد هیچ قیدی بر موارد زیر اعمال نمی كند :

الف ) شكل ، محتویات یا مفهوم تصاویری كه ممكن است بوسیله پروتكل حمل شود.

ب ) روشی كه در آن بلوك های داده بعد از دریافت توسط یك  دستگاه بارپذیر پردازش می شوند .

این استاندارد ملی پروفورمای PICS را برای تطابق پروتكل بارگذاری سیستم  منطبق با نیازمندیهاوراهنمایی های مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم می كند.

2      كلیات 

ایستگاهها در یك شبكه در هر زمان ممكن است به بخشی از فضای حافظه قابل آدرس

دهی خود نیاز داشته باشند تا اطلاعات ایستگاههای راه دور را درون آن بارگذاری و نگهداری

نمایند. در یك شبكه ای كه در ایجاد آن چندین شركت یا گروه مشاركت دارند پیش بینی

ساز وكارهای استاندارد به منظور دستیابی به این كاركرد لازم است .

بمنظور بارگذاری كارآمد و بطور همزمان ایستگاههای چندگانه دارای اطلاعات یكسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهیلاتی  برای اجرای فرآیندبارگذاری بر مبنای چند بخشی و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتكل بارگذاری سیستم هر دو قابلیت را فراهم می كند.پروتكل فرض می كند در هر عملیات بارگذاری دو نوع دستگاه بارگذاری وجود دارد :

الف – دستگاه بارپذیر1 (LD ) كه توانایی قبول یك بار را از سرویس گر بارگذاری دارد

ب – سرویس گربارگذاری LS) 2 ) كه توانایی تامین  باری را  برای دستگاه بارپذیردارد.

عملیات بارگذاری می تواند بصورت های زیر آغاز شود .

الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .

ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومی از LD واز طریق درخواست مدیریت ، با استفاده از عملیات بارگذاری مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عملیات بارگذاری . هنگامیكه یك LD  چنین درخواستی را قبول كند . اطلاعات از LS   بروش معمولی درخواست می شود .

به داده بارپذیر به اصطلاح تصویر گفته می شود.یك تصویر به گروه هایی كه خود شامل بلوك های پشت سر همی هستند ، شكسته می شود . پروتكل قابلیت انعطاف در انتخاب تصویرو اندازه بلوك را ممكن می سازد . تعداد گروه ها در یك تصویر یا تعداد هشته ها در یك بلوك توسط پروتكل بیان نمی شود .

پروتكل بارگذاری سیستم ، برمبنای كنترل لینك منطقی (LLC  استاندارد ( IEEE802.2 سرویس های نوع1( استاندارد ISO8802 –2  را بینید ) 1قرار دارد كه روی هر لایه ی فیزیكی و MAC سازگاركار می كند.

 پروتكل بارگذاری سیستم استفاده ازاستاندارد  IEEE802 .1B  مدیریت شبكه های LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2  را به منظور مدیریت عملیاتی ممكن می سازد .این نوع كاربری در بند 9-3 توصیف شده است . بعلاوه اشیاء ، مدیریت  شونده بطریقی تعریف شده اند كه استفاده از CMIP  ( استانداردISO/IEC9596  ) را بعنوان پروتكل مدیریت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممكن می سازد .

پروتكل بارگذاری سیستم می تواند با سایرپروتكل های مدیریت بصورت تركیبی استفاده شود.این پروتكل یك توانمندی بارگذاری را فراهم می كند كه بوسیله پروتكل های مدیریت همه منظوره تامین  نشده است .پروتكل های مدیریت همه منظوره توانمندیهای دستكاری پارامترها، گزارش رخداد و فراخوانی كنشی را فراهم می كنند كه تسهیلات بارگذاری را پشتیبانی نموده و بهبود می دهد. بطور مثال  بارگذاری یك سیستم ممكن است بوسیله سیستم دیگری و از طریق دخالت مدیریت فراخوانده شده باشد.

بندهای زیر شرح داده خواهند شد.

الف ) معماری بارگذاری سیستم

ب ) خدماتی كه بوسیله بارگذاری سیستم فراهم می شود.

پ ) قواعد دستوری و نگارشی پروتكل بارگذاری سیستم شامل ماشین های حالت كه عملیات  ماشین پروتكل بارگذاری سیستم را توصیف می كند.

ت ) قواعد دستوری اشیاء مدیریت شونده مرتبط با بارگذاری

پیوست پ اطلاعات بیشتری در مورد كاربرد پروتكل ارائه می دهد .

بمنظور ارزیابی مطابقت  یك پیاده سازی با استاندارد خاص  ، لازم است كه اظهار نامه ای از توانمندیها واختیارات برای یك پروتكل پیاده شده معین وجودداشته باشد.چنین اظهار نامه ای ، بنام اظهار نامه مطابقت پیاده سازی پروتكل ( PICS ) نامیده می شود .  پیوست الف برای این استاندارد ملی حاوی پرفورمای PICS برای پروتكل بارگذاری سیستم می باشد.

3                          مراجع الزامی

مدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است كه در متن این استاندارد به آنهاارجاع شده است .بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود . درموردمراجع دارای تاریخ چاپ    و / یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارك مورد نظر نیست . معهذا بهتر است كاربران ذی نفع این استاندارد ،امكان كاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارك الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند در مورد مراجع بدون  تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر ،آخرین چاپ و /یا تجدید نظر آن مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برای كاربرد این استاندارد الزامی است:

IEEE Std 802-1990 ,IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Overview and Architecture (ASNI).

IEEE Std 802.1F-1993,IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information.

ISO 7498-4:1989 , Information technology-Open Systems Interconnection –Basic Reference Model-Part4:Management framework.

ISO 8802-2 :1989 [ASNI/IEEE Std 802.2-1989 ],Information processing systems-Local area networks-Part2 :Logical link control.

ISO/ IEC 8824:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) .

ISO/IEC  8825:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of  Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One   (ASN.1).

ISO/ IEC 9595:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information service definition.

ISO/IEC 9596-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information protocol-Part1: Specification.

ISO/ IEC 9646-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Conformance testing methodology and framework-Part1 :General concepts.

ISO /IEC 9646-2:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Conformance testing methodology and framework-Part2 :Abstract test suite specification.

ISO /IEC10165-4:1992 ,Information technology-Open Systems Interconnection-

Management information services –Structure of managment information –Part4:Guidelines for the definition of managed objects.

ISO/ IEC TR 10178 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks.

ISO/ IEC TR 10735 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Standard Group MAC Addresses.

ISO/ IEC 15802-2 :1994,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks- Common specification – Part 4: Lan /Man Management.

استاندارد ملی ایران  2-6418 چاپ اول  : 1381،فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها – شبكه های محلی و شهری بخش 2 : مدیریت LAN/MAN

4                         اصطلاحات و تعاریف

اصطلاحات زیر بعنوان اصطلاحات تخصصی این استاندارد بكار می روند.

4-1           تصویر (Image) : ساختار داده موجود در سرویس گر بارگذاری كه دستگاه بارپذیر تمایل به بارگذاری آن دارد.

4-2       دستگاه بارپذیر ( LD) :ایستگاهی در شبكه كه توانایی پذیرش یك بار را از سرویس گر بار دارد .

4-3         سرویس گربار  (LS) :ایستگاهی در شبكه كه توانایی تامین باررا برای دستگاه بارپذیر دارد.

همچنین این استاندارد اصطلاحات زیر را كه در  استانداردISO/IEC 9694-1 تعریف شده اند بكار می برد.

الف – پرفورمای PICS

ب – اظهار نامه تطابق پیاده سازی پروتكل ( PICS )

پ – بازنگری تطابق پایا

سایراصطلاحات مختص مدیریت در استاندارد های  مدیریت شبكه های LAN/MAN (استانداردهای  ملی 2-6418، IEEE802-1B ) آمده اند .

5              منبع موثق

در مواردیكه بین توصیف متنی، دیاگرام های حالت و جداول حالت اختلاف وجود دارد، جداول حالت بعنوان منبع موثق شناخته می شوند .

6              معماری

این بند حاوی كلیات معماری بارگذاری سیستم است ، شكل 1 مولفه های معماری و واسطه ها

را نشان می دهد . سه مولفه اصلی معماری درگیردر بارگذاری سیستم وجود دارند:

الف ) كاربر بارگذاری سیستم ( SLU )،

ب ) هستار بارگذاری سیستم ( SLE  ) ،

پ ) هستار مدیریت لایه بارگذاری سیستم ( SL-LME )،

در زیر بطور خلاصه این سه مولفه شرح داده می شوند

SLU  یك كاربر سرویس های بارگذاری سیستم است .كاربر این سرویس ها می تواند فراهم كننده تصاویر بار ( LS ) یا درخواست كننده تصاویر بار ( LD ) یا هردو باشد.

SLU  ممكن است بمنظور اجرای كاركردهایش لازم  باشد یا   SLU در یك ایستگاه دیگرارتباط برقرار كند . ار تبا طات SLU ها با یكدیگر بروش همتا –به- همتا با استفاده از سرویس های ار تباطی فراهم شده توسط  SLE  انجام می شود .

ارتباط مذكور بر حسب نقشهایی كه یك SLU و SLE های مرتبط در یك نمونه ارتباط خاص بازی می كنند (نقش یك LD یا یك LS  ) توصیف شده است .این اصطلاحات تنها برای منظورهای توصیفی بكار می روند وتوانمندیهای سیستم درهرزمینه را شامل نمی شوند. یك LD  درخواست بارگذاری با یك تصویر را می نماید . یك LS به نمایندگی از طرف LD درخواست كننده ، تصویر را فراهم می كند .

 سرویس بارگذاری سیستم بوسیله پروتكل بارگذاری سیستم فراهم می شود . دو مؤلفه معماری با عملیات پروتكل مرتبط هستند . كه عبارتند از : SL-MIB , SLE .

SLE به نمایندگی از طرف SLU كاركرد ارتباطی بارگذاری سیستم را اجرا می كند.

SL-MIB مجموعه ای از اشیاء مدیریت شونده مرتبط با SLE  است كه كاركردهای مدیریت واطلاعات مدیریت مختص مدیریت SLE را فراهم می كند و این امكان را می دهد كه         SLE به طریقی مشابه با یك لایه مدیریت شود . تعاریف كلاس شی مدیریت شونده  SL-MIB در بند 9 آمده اند.

استانداردهای   ملی 2-6418،IEEE802.1B چگونگی امكان دسترسی كاركرد این اشیاء مدیریت شونده را از طریق پروتكل مدیریت شرح می دهد  .

SLE  استفاده از سرویس های لایه پایین نوع1 ،LLC   استاندارد های IEEE802 ،ISO8802-2) را بمنظور حمل SL- PDU ها میسر می سازد. استفاده از سرویس های دیگر مانعی ندارد، اگر چه این استاندارد هیچ نوع جنبه مرتبط با تطابق را درخصوص استفاده از سرویس های دیگر مشخص نمی كند.

سرویس های مختص بارگذاری SLE در بند 7 توصیف می شوند.

SLU                                       SLU

SL-MIB

SL-MIB

LLC                                         LLC

شكل1- معماری بارگذاری سیستم

7              تعریف سرویس

این بند سرویس هایی را تعریف می كند كه برای كاربر بارگذاری سیستم (SLU )توسط هستار بارگذاری سیستم (SLE)در محدوده سرویس بارگذاری سیستم فراهم می شود.

نخستینه های زیر برای SLU  تعریف شده است تا سرویس را از SLE  درخواست كند :

الف) SYSTEM–LOAD.request  ، كه ازطریق آن  SLE درخواست اجرای یك عملیات

بارگذاری را می نماید.

ب ) .confirm  SYSTEM – LOAD ، كه از طریق آن SLE ، موفق یا ناموفق بودن یك درخواست متناظر را تائید می كند.

پ ) SYSTEM-LOAD.indication  ، كه از طریق آن SLE ،به  SLU  خبر می دهد كه یك تصویر برای اجرای عملیات بارگذاری درخواست شده مورد نیاز است .

ت ) .response SYSTEM – LOAD ،كه از طریق آن  SLU تصویردرخواست شده یا دلیل فراهم نشدن تصویر را باز می گرداند .

توالی زمانی این نخستینه های سرویس در شكل 2 نشان داده شده است .

بعلاوه ، سرویسهای مدیریت همه منظوره فراهم شده بوسیله استاندارد مدیریت شبكه های (ISO / IEC D1S 15802-2 , IEEE802.1B) LAN/MAN  واستانداردهایCIMS/CMIP  ISO/IEC9595,9596)  )، قابلیت بارگذاری را پشتیبانی می كنند.

SYSTEM –LOAD.rsp

SYSTEM –LOAD.ind

SYSTEM –LOAD.conf


SYSTEM –LOAD.req


LD                                          LS

شكل 2- توالی زمانی نخستینه های SYSTEM-LOAD

یاد آوری : تعریف سرویس بارگذاری سیستم بر طبق این نخستینه ها و پارامترهای وابسته به آن تنها برای روشن شدن مطلب است و نباید بعنوان قیودی در پیاده سازی حقیقی تفسیر شود .

7-1           SYSTEM – LOAD.request

این نخستینه ، نخستینه درخواست سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است .

7-1-1                    قواعد دستوری نخستینه سرویس  

SYSTEM-LOAD.request (                                                                              

Load_info   ,

Load_reason

                    (

Load_info ، اطلاعاتی را مشخص می كند كه ممكن است برای تعیین تصویر بارگذاری شده مورد استفاده قراربگیرد

Load _reason دلیل لزوم بارگذاری را مشخص می كند . پارامتر ً دلیل بارگذاری ً باید یكی از مقادیرزیررا داشته باشد.

Unspecified  : هیچ دلیلی مشخص نشده است  .

PowerUp : سیستم یا بخشی از آن تعمیرات تغذیه داشته است.

Forced Load : بارگذاری  از طریق عمل مدیریت سیستم ها از دوردست تحمیل  شده است.

Operational Failure :یك خرابی عملیاتی روی داده است كه نتیجه آن ضرورت یك عمل بارگذاری است.

LOAD Failure  : اقدام برای بارگذاری قبلی ناموفق بوده است .

Reconfiguration   : تغییر آرایشی با نیاز به بارگذاری روی داده است.

Private Reason : یك دلیل مختص پیاده سازی .

 7-1-2                   زمان تولید

این نخستینه بوسیله SLU درزمان نیاز  به بخشی یا همه سیستم بارگذاری شده بكار می رود.

7-1-3                   اثر دریافت                   

اثر این نخستینه اینست كه SLE باید درخواست بارگذاری را از یك یا چند سرویس گر بار بنماید.

7-2          SYSTEM- LOAD.indication  

این نخستینه ،یك نخستینه نشانگر سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است.

7-2-1                                                     قواعد دستوری نخستینه سرویس

                                       SYSTEM-LOAD.indication (

load_info,                                                                                      

                                                                                    load_reason

(                          

load-info ، اطلاعاتی را مشخص می كند كه ممكن است برای تعیین تصویر بارگذاری شده مورد استفاده قرار بگیرد.

پارامتر load -info  ،باید مقدار متناظر با نخستینه درخواست SYSTEM-LOAD.request را بگیرد.

پارامتر load-reason ، دلیل بارگذاری را مشخص می كند .

پارامتر load_reason ،باید مقدار متناظر با نخستینه SYSTEM-LOAD.request را بگیرد.

7-2-2                    زمان تولید

این نخستینه به هنگام دریافت یك LOAD- request بوسیله SLE تولید می شود.

7-2-3                  اثر دریافت  

اثر این نخستینه اینست كه SLU باید تصویر مورد نیاز  یا دلیل بازنگرداندن تصویر ، در یك نخستینه SYSTEM-LOAD.response را بازگرداند.

7-3          SYSTEM-LOAD.response

 این نخستینه ، نخستینه پاسخ سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است.

 7-3-1         قواعد دستوری نخستینه سرویس

response(، SYSTEM-LOAD

status ,                             

image                        

                           (              

status ، موفق یا نا موفق بودن درخواست بارگذاری را مشخص می كند ، پارامتر status باید یكی از مقادیر زیر را بگیرد.

success : تصویر موجود بوده و تامین شده است .

not_available : تصویر برای بار مشخص شده موجود نیست.

Image- : تصویر فراهم شده توسط بار است. اگر status ناموفق باشد این تصویر فراهم نخواهد شد.

7-3-2                      زمان تولید 

این نخستینه بوسیله SLU برای باز گرداندن تصویر نشان داده شده در نخستینه نشانگر SYSTEM-LOAD متناظر بكار می رود.

7-3-3        اثر دریافت

 اثر این نخستینه اینست كه SLE  باید اقدام به اجرای بارگذاری نماید.

7-4         SYSTEM-LOAD.confirm                                     

این نخستینه ، نخستینه تائید سرویس برای سرویس بارگذاری سیستم است.

7-4-1                   قواعد دستوری نخستینه ، سرویس

                    SYSTEM-LOAD.confirm (

status ,

image

)             

status     : موفق یا ناموفق بودن درخواست بارگذاری را مشخص می كند. پارامترstatus باید      یكی از مقادیر زیر را بگیرد.

success     : بارگذاری بطور صحیح انجام شد.

no_response     : هیچ سرویس گری به درخواست پاسخ نداد.

incomplete    : یك اقدام بارگذاری صورت گرفت اما بطور موفق كامل نشد.

invalid_response     : پاسخ (های) بارگذاری نامعتبر با پارامتر های متناقض با درخواست بارگذاری دریافت شد(ند).

- Image    : تصویر فراهم شده بوسیله بارگذاری است. در صورتی كه Status ناموفق باشد

این تصویر فراهم نخواهد شد.

7-4-2                   زمان تولید

این نخستینه باید بوسیله SLE  بمحض تكمیل اجرا یا اقدام به اجرای بارگذاری درخواست شده تولید شود. این نخستینه  موفق یا ناموفق بودن درخواست و تصویر درخواست شده را ( در صورت موفق بودن ) باز می گرداند.

7-4-3        اثر دریافت  

 نامشخص

8                                         مشخصات پروتكل

8-1           خلاصه ای  از واحدهای داده پروتكل ( PDU ها )

پروتكل بر حسب PDU های بارگذاری مبادله شده بین یك LD و یك LS توصیف شده است.

- یك LOADRequestPDU از یك LD به LS یا یك آدرس گروهی LS  برای درخواست تصویر بار فرستاده می شود.

- یك LoadResponse PDU از یك LS به یك LD یا یك آدرس گروهی LD بمنظوربا خبر كردن LD (ها) از تمایل LS به ارسال یك تصویربار، فرستاده می شود.

- یك GroupStatusPDU از یك LD به یك LS و به منظور درخواست ، بخشهایی از یك تصویر بار فرستاده می شود .

 - یك GroupStatusRequest PDU از یك LS به یك LD یا یك آدرس گروهی LD بمنظور درخواست از یك LD یا LD ها در صورتی كه  بخشی از تصویربار مورد نیاز باشد ، فرستاده می شود .

- یكLoad Data PDU از یك LS به یك LD یا یك آدرس گروهی LD فرستاده میشود. این PDUحاوی  بخشی از تصویر بار است.

فرآیند بارگذاری یك تصویر با ارسال تصویر به صورت شماری از بلوك ها انجام می شود.  كه هر یك از بلوك ها ،اندازه ثابتی  برای یك عملیات بارگذاری معین می باشند. به استثنای  ‌آخرین بلوك بار . هر مجموعه 256 بلوكی پی در پی بصورت  یك گروه تعریف می شود . تعداد بلوكهای آخرین گروه تصویر می تواند  كمتر از 256 بلوك باشد و آخرین بلوك تصویر می تواند بطور جزیی پر باشد .بنابراین تعداد گروه ها و بلوك ها در یك تصویر معین برای آن  بطریق  زیر محاسبه می شود:

تعداد بلوك ها=

تعدادگروه ها=

یاد آوری : معادلات برای تعداد بلوك ها و تعداد گروها با فرض عدد صحیح  نوشته شده و باقی مانده تقسیم صحیح حذف می شود.

 زیر بندهای زیر محتوی و قواعد دستوری مرتبط با هر PDU را توصیف می كند.

 8-2          LoadRequestPDU

8-2-1          كاركرد

 كاركرد LoadReqestPDU عبارتست از درخواست یك بارگذاری سیستم از یك  LSیا مجموعه از LS ها .  این درخواست  بوسیله LD صادر می شود..

8-2-2                    دستورها

در زیر میدان های LoadRequestPDU و قواعد دستوری مرتبط با آن توضیح داده میشود:

Exchange ID :

این میدان یك شناساننده است كه LD  می تواند آن را منحصراً برای مشخص كردن یك درخواست بار بكار ببرد.مقدار آن بوسیلهLD تعیین می شود. این میدان اختیاری است وتنهادرصورتی لازم می شود كه  LD درخواست  انجام نشده همزمان داشته باشد .

LoadAddress :

 این میدان آدرس MAC ی را مشخص می كند كه LD را مكلف می كند كه داده بار را بفرستد . اگر این آدرس وجود داشته باشد ، باید آدرس MAC اختصاصی خودایستگاه باشد یا یك آدرس MAC گروهی . در غیر اینصورت LS  باید یا آدرس MAC اختصاصیLD  یا یك آدرس MAC گروهی را انتخاب نماید.

یاد آوری :LD با توجه به انتخاب آدرسی كه منجر به قبول PDU ها از LS می شود، اختیارات زیر را پیش رو دارد . این اختیارات عبارتند از :

الف ) اگر LoadAddress  یك آدرس MAC بخصوص را مشخص می كند ، بنابراین LD  آماده قبول PDU ها روی این آدرس می باشد .

ب ) اگر LoadAddress یك آدرس MAC گروهی را مشخص كند ، LD  هیچ آدرس MAC گروهی دیگری را نخواهد شناخت ، اگر چه LS می تواند آدرس MAC اختصاصیLD یا آدرس MAC گروهی مشخص  شده را براساس صلاحدید خود انتخاب نماید.

پ ) اگر LoadAdress حاضر نباشد ، LD  آماده قبول PDU هایی است كه به آدرس MAC اختصاصی شان یا هر آدرس گروهی از انتخابهای LS، آدرس دهی شده اند .

اگر LS بپذیرد كه از آدرس اختصاصی MAC یك LD استفاده كند ، این امر از اطلاعات آدرس دهی فراهم شده توسط سرویس راه اندازی می شود.

BlockSize :

 این میدان حداكثر اندازه بلوك داده را بر مبنای هشتایی مشخص می كند كه ایستگاه می تواند برای بارگذاری قبول  كند. این تعداد هشته ها در میدان PDU  LoadDataدر محدوده بین 1 تا 32767 قرار می گیرد.

MinBlockDelay :

 حداقل تاخیر لازم بین ارسال بلوك های داده را بر حسب میلی ثانیه بمنظور به حداقل رساندن خطاناشی ازتخلیه منابع در LD مشخص می كند . محدوده آن بین 0 تا 32767 است .  اگر بلوك های داده دریافتی باتاخیر كمترازMinBlockDelay  دریافت شده باشند ، نتایج آنها نامشخص خواهند بود.

MaxBLockDelay :

 این میدان اختیاری ،بیشترین  مقدار تاخیر بین ارسال بلوك های داده اختصاصی را كه    LS می تواند تحمل نماید ،‌بر حسب میلی ثانیه مشخص می كند این مقدار باید بزرگتر ازMinBlockDelay  و كوچكتر یا برابر 32767 باشد ، در صورتی كه میدان مقدار نداشته باشد ، مقدار حداكثر باید فرض شود . به منظور حصول بیشترین قابلیت انعطاف LS در تركیب درخواستهای بار ، این مقدار معمولاً بایستی تا حد ممكن بزرگ باشد.اگر MaxBlockDelay از این مقدار تجاوز كند نتایج  نامشخص خواهند بود.

LoadReason:

این میدان اختیاری حاوی دلیل برای ارسال LoadRequestpdu است. مقدار این میدان باید با  آنچه كه در پارامترreason load_ مرتبط با نخستینه SYSTEM-LOAD.request است یكسان باشد. در غیر این صورت بایستی یك  Unspecified فرض شود.

LoadInfo :

 یك میدان اختیاری LoadRequestPDU است . این میدان ممكن است برای توصیف تجهیزاتی بكار رود كه درخواست بار و تصویر درخواست شده را دارند .

LoadInfo به PrivateID ، StationID و Image ID تقسیم می شود.  همه این میدان ها اختیاری هستند .

PrivateID :

 تشكیلاتی نیست و برای كاربری خاص پیاده سازی ، قابل دسترس است.

StationID :

یك میدان زیر بنایی حاوی اطلاعات توصیف كننده دستگاهی است كه درخواست بار كرده است . این میدان حاوی یك میدان تشكیلاتی ManufactureID و دو میدان غیر تشكیلاتی ، DeviceTypeID  و Revision Number است. هر كدام از سه میدان اختیاری هستند .

Manufacturer ID بطور سازمانی یك شناساننده یكتا( OUI )است كه به وسیله استانداردIEEE (آنچنان كه در بند5-2 استانداردIEEE Std 802-1990 آمده است )اداره می شود. در صورت حضور، manufacturerID محتوایی را فراهم می كند كه در آن میدان های غیر تشكیلاتی Load Info می توانند تفسیر می شوند.

ImageID یك میدان غیر تشكیلاتی است كه حاوی اطلاعات توصیف كننده یك درخواست تصویر بار است. Image ID می تواند یك نام تصویر صریح  ،یك مرجع نمادی به یك یا چند تصویر یا بصورت دیگر خاص پیاده سازی باشد.LS می تواند اطلاعاتی را در LoadInfo بمنظور تعیین تصویر ارسالی به دستگاه درخواست كننده فراهم كند. LS می تواند برخی یا همه میدان های Load Info را بمنظور تعیین LD درخواستی همچنین اطلاعات تكمیلیمختص پیاده سازی  را باز گرداند.

8-2-2-1       زمان تولید

LoadRequestPDU بوسیله یك LD با تعیین اینكه LD به یك بار نیاز دارد،تولید می شود. یك LD می تواند این تعیین را خودش بسازد (با منظورهای نامشخص) یا دستور انجام آن به وسیله یك مدیر شبكه عمومی (از طریق سرویس كنش تسهیل سیستم های همه منظوره) داده شود.

8-2-2-2       اثر دریافت

به محض دریافت یك LoadRequestPDU ، یك LS تعیین می كند كه آیا می تواند بار درخواستیLD را فراهم كند یا نه . اگر چنین بود، LS  یك LoadResponsePDU  می فرستد، سپس منتظر LD می ماند تا یك GroupStatusPDU بفرستد. اگر LS نتواند،  LD درخواست كننده را بارگذاری كند، دراین صورت LoadResponsePDU را نمی فرستد.

8-3          LoadResponsePDU

8-3-1                   كاركرد

كاركرد LoadResponsePDU  دادن پاسخ  مثبت به یك یا چند LoadRequestPDU است .

8-3-2                   دستورها

در زیر میدان های Response PDU Load و دستورات مربوط به آن شرح داده می شود.

ExchangeID

این میدان به وسیله LD به كار می رود تا درخواست متناظر را مشخص كند. اگر Load RequestPDU حاوی یك ExchangeID باشد، LoadResponsePDU بایدحاوی یك ExchangeID با مقدار یكسان با آنچه در LoadRequestpdu است، باشد.

LoadAddress

این میدان آدرس MAC ای را مشخص می كند كه  LS ، Load PDU های بعدی بار درخواست شده را به آن می فرستد.اگر این میدان در Request PDU Load نباشد.LS باید آدرس MAC مورد استفاده را مشخص كند. همچنین  Load Address را دربند8-2-2 ببینید.

BlockSize

این میدان اندازه بلوك های داده ای را مشخص می كند LS می فرستد . این میزان تعداد هشته ها درمیدان LoadData یLoadDataPDU بوده و محدوده آن از 1 تا 32768 است.

MinBlockDelay

این میدان حداقل زمان انتظارLD را بین ارسال بلوك های داده پیاپی به میلی ثانیه مشخص می كند.

MaxBlockDelay

این میدان حداكثر میزان تاخیر LD را  بین ارسال بلوك های داده اختصاصی  به ثانیه مشخص می كند. این مقدار بایستی از Min Block Delay بزرگتر باشد. این مقدار نه تنها باید شامل حداكثر تاخیری باشد كه LS می تواند ایجاد نماید، بلكه باید حداكثر تاخیر مورد معرفی شده  به وسیله شبكه را نیز شامل شود.

حداقل مقدار ممكن MaxBlockDelay در بیشترین آشكارسازی سریع خطاها منتج خواهد شد. مقدارآن باید مجموع PoorCase “, MinBlockDelay “ در تاخیر پیاده سازی
“Poor Case” , LS  در تاخیر شبكه مورد انتظار باشد كه در پارامتر LSNetDelay قابل دسترسی است (تعریف پارامتر LS را ببینید) .

یادآوری : ارسال بلوك های داده پیاپی باید با [Min Block Delay+LS Net Delay] از هم جدا شود. چون اگر یك PDU حداكثر تاخیر داشته باشد، و بعدی بدون تاخیر باشد.از این رو آنها می توانند با  هم ، زودتر از مقدار  MinBlockDelay برسند. به عبارت روشن تر مقدار بازگشتی MaxBlockDelay باید بزرگتر یا برابر مقدار بازگشتی MinBlockDelay باشد.

ReferenceID

این میدان یك شناساننده فراهم شده توسط LS را مشخص می كند كه برای تعیین تمام PDU های بعدی وابسته به این عملیات بارگذاری به كار رفته است .  مقدارآن  می تواند 16 بیتی باشد.

یادآوری: این شناساننده بطور یكتا یك بار ویژه  را در محتوای یك LS معین مشخص می كند.

NumberBlocks

این میدان تعداد كل بلوك های داده مرتبط با عملیات بارگذاری را مشخص می كند. محدوده آن بین 1 تا 65535 است.

LoadSelector

LoadSelector یك میدان اختیاری است كه به وسیله LD استفاده می شود تا از میان              ً پیشنهادات  ً 1 واجد شرایط بارگذاری LS یكی را انتخاب نماید.

ImageInfo

ImageInfo یك میدان اختیاری است كه تصویر باری را توصیف می كند كه LS می فرستد.   این میدان حاوی یك یا همه میدان های LoadInfo فرستاده شده درLoadRequestPDU و اطلاعات تكمیلیدیگر است.

8-3-2-1          زمان تولید

LoadResponse PDU زمانی توسط LS تولید می شود كه مشخص شود LS آماده فراهم نمودن بار برای یك LD است كه  LoadRequest PDU  آنرا دریافت نموده باشد .اگر LS قبلاً یك بار از تصویر درخواست شده را فراهم نكند ، بعد از ارسال LoadRequestPDU ،LS قبل از پرداختن به بارگذاری منتظر یك GroupStatuePDU می ماند.

8-3-2-2         اثر دریافت

LD می تواند بیشتر ازیك  LoadResponse PDU را دریافت كند در صورتی كه بیش از یك LS آماده بارگذاری آن باشند .

LD با فرستادن یك GroupStatusPDUبه LS فراهم كننده بار ،‌یك LS را از میان آنهایی كه  یك LoadResponse PDU انتخاب می كند . پس از آن LD منتظر PDU های بعدی مرتبط با بار، از LS منتخب می شود.

LD مقدار NumberBlock را برای محاسبه شماره گروه ها در یك بار (بند 8-1 را ببنید) به كار می برد، تصویر از LS در گروهها فرستاده می شود. این گروه ها می تواند تا 256 گروه (شماره گروه 0 تا 255) باشد به استثنای آخرین گروه، 256 بلوك در داخل هر گروه (شماره بلوك 0 تا255) است. اندازه گروه بلوك 256 تایی سازگار با اندازه الگوی بیت توصیف شده در 8-4-2 است.

8-3-3                        توضیحات اضافی

هنگامی كه بیش از یك LS برای تامین بار با پارامترهای به طور یكسان  قابل قبول  (بطور مثال MACBlockID و ImagInfo ) ارائه می شود، LD می تواند LS ای را انتخاب كند كه بزرگترین مقدار Load Selector را فرستاده است. LD بطور تصادفی یكی از LS های واجد شرایط را انتخاب می كند. مكانیسمی كه LS  به موجب آن با توجه به مقدار LoadSelector تصمیم می گیرد خارج از تعاریف این استاندارد است.

این میدان می تواند بمنظور تسهیل بارگذاری اشتراكی و همچنین بازداشتن نمونه های همزمان و مشابهه استفاده شود . به پیوست پ رجوع شود.

8-4         Group Status PDU

8-4-1                         كاركرد

یك GroupStatusPDU بوسیله LD به LS بمنظور درخواست بارگذاری بلوكهای مشخص  فرستاده می شود. به منظور تامین بار ،LD یك GroupStatusPDU را به یك آدرس MAC اختصاصی یك LS می فرستد . پس از آن LD بمنظور درخواست ارسال بلوك ها GroupStatusPDU را می فرستد.

8-4-2                         دستورها

در زیر میدان ها و دستورها مرتبط با GroupStatusPDU شرح داده می شود.

ReferenceID

این میدان شناساننده است كه به وسیله LS در LoadResponsePDU تامین شده است.

GroupNumber

این میدان اختیاری نشان می دهد بلوكهای درخواست شده متعلق به كدام شماره گروه است. محدوده آن از 0 تا 255 است. اگر این میدان نباشد مقدار پیش فرض “all groups” بوسیله LS منظور خواهد شد.

Required Blocks

این میدان مشخص می كند كدام یك از بلوك های یك شماره گروه مشخص شده مورد نیاز این LD است. دو شكل ممكن وجود دارد.

- RequiredBlocks می تواند یك الگوی 256 بیتی (BitMap) باشد كه در آن هربیت ًSet ً با یك بلوك مورد نیاز از   GroupNumberمشخص شده متناظر است . این حالت فقط زمانی رخ می دهد كه GroupNumber  موجود باشد .الگوی بیتی با باارزشترین بیت به صورت بیت صفر متناظر با  شماره بلوك صفر در یك میدان 8 بیتی كد گذاری می شود.

- این میدان ممكن است بیان نماید كه برای سوار كردن مجدد RequiredBlocksCode همه بلوكهای تصویر بار یا گروه نیاز است یا به هیچ كدام از آنها نیاز نیست .

8-4-2-1          زمان تولید

LD یك GroupStatus PDU به آدرس MAC اختصاصی LS ای كه بار را تامین كرده است
می فرستد.

اگر LD همه بلوك ها یاتصویر بار را نیاز داشته باشد، دراین صورت یك GroupstatusPDU بدون میدان GroupNumber و با یك میدان RequiredBlocks می فرستدكه نشان می دهد تمام بلوك ها مورد نیاز است.

اگر LD  تنها به بخشی از بار نیاز داشته باشد ،یك GroupStatus PDU برای هر گروه تصویر یك بارمی فرستد كه بلوك های آن درخواست شده است . پس از آن LD ،                   GroupStatusPDU را به LS می فرستد تا ارسال بلوك ها را درخواست كند.

درصورتیكه تعویق بلوك ها  الزامی باشد یك GroupStatusPDU درانتهای هر گروه در طول بارگذاری تولید  می شود.

اگر تعویق بلوك ها الزامی  باشد، حداقل یك GroupStatusPDU در پاسخ به یك GroupStatusRequestPDU فرستاده می شود .

 LD میتواند در صورت الزام چندین GroupStatusPDU بدون تاخیر بین ارسال بفرستد.

8-4-2-2         اثر دریافت

اگر LS قبلاً یك بارگذاری تصویر درخواست شده را انجام نداده باشد ،پس از فرستادن یك    LoadResponse PDU ، LS منتظر GroupStatusPDU خواهد ماند.

اگر هیچ GroupStatusPDU ای دریافت نشده باشد LS بارگذاری را به پیش نخواهد برد. اگر یك GroupStatusPDU دریافت شده باشد، LS بلوك های مورد نیاز برای بارگذاری را ثبت نموده و آنها را ارسال  خواهد كرد.

اگرLS یك GroupStatusPDU برای ID معرف  بارگذاری درحال انجام دریافت كند، دراینصورت بلوك های تصویر بار مشخص شده در GroupStatusPDU را با بلوك هایی كه هنگام ارسال جا انداخته بود تركیب می كند.

8-5                  GroupStatusRequestPDU                                  

8-5-1          كاركرد

یك GroupStatusRequestPDU به وسیله LS صادر می شود تا تعیین كند كه آیا LDهای درگیر در بارگذاری ، بلوك های تصویر بار را نیاز دارند. GroupStatusRequest PDU ممكن است به آدرس MAC اختصاصی یك LD یا به تعدادی از LD ها با استفاده از یك آدرس MAC گروهی فرستاده شده باشد.

8-5-2                         دستورات

در زیر میدان های GroupStatusRequestPDU و دستورات مرتبط با آن شرح داده می شود.

ReferenceID

این میدان یك شناساننده است كه توسط LS درLoadResponsePDU فراهم می شود.

زمان تولید

LS باید در انتهای هر تصویر عبوری ،PDU GroupStatusRequest را تولید كند.

8-5-2-1          اثر دریافت

اگر به هنگام دریافت Group Status Request PDU ، LD بلوك هایی از هر گروه  بار را نیاز داشته باشد، این میدان برای هر گروهی كه بلوك های آن مورد نیاز باشد یك                PDU GroupStatus را باز می گرداند. اگر LD به بلوك ها نیاز نداشته باشد، نباید بهStatusRequest PDU Graup پاسخ دهد.

8-6          Load Data PDU                                                                

8-6-1              كاركرد

كاركرد LoadDataPDU ارسال یك بلوك داده از LS به LD (های) درگیر در بارگذاری است.

8-6-2             دستورها

در زیر میدان های LoadDataPDU و دستورات وابسته به آن شرح داده می شود.

Reference ID

این میدان یك شناساننده است كه توسط LS در LoadResponsePDU فراهم می شود.

GroupNumber

این میدان مشخص می كند كه بلوك داده به كدام شماره گروه متعلق است. محدوده آن از مقدار 0 تا 255 است.

Block

این میدان حاوی شماره بلوك داده درگروه در حال ارسال است. محدوده آن از مقدار 0 تا 255 است.

Load Data

این میدان حاوی داده های بارگذاری شده است، یادآوری می گردد كه هر LoadDataPDU باید واحد اطلاعاتی مستقل باشد چون  پروتكل ، ترتیب در تحویل LoadDataPDU ها را تضمین نمی كند.

8-6-2-1          زمان تولید

LoadDataPDU به وسیله LS با بازه هایی تولید می شود كه هر بازه برابر یا بزرگتر از مقدار              MinBlockDelay در LoadResponsePDU است  LoadDataPDU ها تاهنگامی تولید      می شوند كه همه بلوك های مورد نیاز ارسال شوند .

یادآوری: بازه بین ارسال LoadDataPDU ها از LS نباید كمتر از مقدار    MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. مادامیكه نتیجه در یك بازه میانگین بین LoadDataPDU ها در LD كمتر از MinBlockDelay باشد، هیچ تضمینی نخواهد بود مبنی بر اینكه LoadDataPDU ها خیلی نزدیك به هم نرسند كه پی آمد آن اثرات خوشه ای در شبكه است.  این درجایی ممكن است كه LD با توانمندی كافی بافركردن  طراحی شده باشد تا دریافت هجومی نزدیك به هم LoadDataPDU ها مجاز باشد.

8-6-2                   اثر دریافت

به محض دریافت LoadDataPDU ،LD داده های موجود در LoadDataPDU را بارگذاری می كند. مفهوم و یا مكانیسمی كه به موجب آن این امر حاصل می شود خارج از حوزه و دامنه كاربرد این پروتكل است.

8-7          عناصر عملیات

این زیر بند فهرستی از متغیرهای حالت، توصیف لفظی فرآیند بارگذاری، دیاگرام های حالت و جداول حالت برای هر دوی LS  و  LD رافراهم می كند.

یادآوری: برای مقاصد این توصیف، فرض می شود كه زمان سنج ها و شمارنده ها با یك مقدار مثبت آغاز به كار می كنند. بنابراین زمان سنج یا شمارنده به سمت صفر بسته به روی دادن رخدادهای مناسب تنزل پیدا می كنند و با رسیدن به صفر در نقطه ای كه شمارش معكوس پایان می یابد می گوید مدت منقضی شده است. این توصیف عملیات زمان سنج و شمارنده، هیچ روشی برای پیاده سازی حقیقی شمارنده هایا زمان سنج ها تحمیل نمی كند.

8-7-1                   عملیات دستگاه بارپذیر (LD)

عملیات بارگذاری به وسیله كاربر بارگذاری سیستم در LD هنگامی آغاز می شود كه تعیین  كند كه یك بار مورد نیاز است توسط SLU با صدور دریك نخستینه                  SYSTEM-LOAD.request با مقادیر پارامتر مناسب مقدار دهی اولیه می شود. این مسئله یك تصمیم داخلی است كه به وسیله سیستم اتخاذ می شود. این می تواند نتیجه یك شرایط محلی، یا پی آمد بعضی فرمانهای خارجی یا درخواست های صادره به وسیله پروتكل مدیریت سیستم باشد.مشخصات مكانیسم برای تعیین نیاز برای بارگذاری، خارج از حوزه و دامنه كاربرد این استاندارد است.

بار ممكن است شامل تصویر كامل یا قسمتی از آن باشد . درحقیقت System-Load.request ممكن است به نمایندگی از یك وسیله متصل شده به ایستگاه (كه خود نیز به بارگذاری نیاز دارد) مقداردهی اولیه شود.

محتوی میدان LoadData از LoadDataPDU واكنش انجام شده توسط ایستگاه بر دریافتهایش ،‌خارج از حوزه و دامنه كاربرد این استاندارد است .

دو بند 8-7-1-1 و 8-7-1-2 متغیرهای حالت و روال های وابسته به عملیات LD را تعریف می كند .گذرهای حالت در شكل 3 و جدول 1 خلاصه شده اند.

8-7-1-1          متغیرهای حالت

LD یك ماشین حالت به منظور دریافت یك بار از یك LS ایجاد می كند. متغیرهای حالت زیر برای توصیف عملیات یك ماشین حالت1 LD به كار می رود.

LD-retry-Counter

شمارنده برای آشكار سازی شرایطی از قبیل خطای شبكه یاLS  به كار می رود. این شمارنده با تعداد دفعاتی كه یك ماشین حالت LD منتظر یك PDU مربوط به بارگذاری از یك LS خواهد ماند مقدار دهی می شود. این امربه وسیله یكی از موارد زیر آغاز می شود:

-     شماره 1LD-retry –Count – از LoadRequestPDU ها ممكن است قبل از اینكه حالت ماشین LD ، حالت LD-failed را وارد كند فرستاده شود.

ایجاد ًحالت ماشینً

LD-retry-Counter :=LD_retry_Counter_1;

LD_timer :=O  OR LD_T1

یادآوری :‌گذرهای حالت كه ممكن است به علت دخالت مكانیسم های مدیریت خارجی رخ دهد دراین دیاگرام نشان داده نشده است.

شكل 3- دیاگرام حالت LD

LD-timer

زمان سنج برای تولید اقدام های مجدد هنگامی استفاده می شودكه انتظار برود پاسخ ها دریافت نشده اند .

این زمان سنج با یكی از موارد زیر مقدار دهی میشود :

- LD-T1 ، طول زمان ماشین حالت كه LD منتظر یك LoadResponsePDU قابل قبول از یك LS قبل از صدور مجدد LoadRequestPDU خواهد شد. این امربه LS فرصت می دهد تا درخواستهایی از چندین LD را قبل از صدور یك LoadResponsPDU جمع آوری كند.

- LD-T2، مدت زمانی كه LD برای یكLoadDataPDU (یا یك GroupStatusRequestPDU) قبل از صدور یك GroupStatusPDU منتظر می ماند. LD-T2 بزرگتر یا برابر مقدار Max BlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU است.

LD_reference_ID

مقدار میدان ReferenceID بازگشتی در LoadResponsePDU وهمچنین آدرس  LSای را نگهداری می كند كه LoadResponsePDU باز می گردد.

LD_number_blocks

مقدار میدان NumberBlock بازگشتی در LoadResponePDU را باز می گرداند.

Load_number_groups

تعداد گروههای لازم برای بار را نگهداری می كند. این مقدار از رابطه (LD_number_block+255)/256 حاصل می شود.

LD-active-groups

این متغیر حالت شماره گروههایی را نگهداری می كند كه بلوك های داده ها آنها در حال دریافت هستند .

LD_blocks_required [LD_number_ groups]

یك آرایه است ،كه هر عنصر آن حاوی مجموعه ای از نشانگرهای متناظر با شماره های    بلوك های داده مورد نیاز برای یك گروه معین بارگذاری می باشند. این نشانگرها مجموعه ای از نشانگرهای LD_number_block ها در آرایه و عناصر LD_number_group ها هستند.

LD_Status_Sent

این متغیر حالت نشان می دهد چگونه یك GroupStatusPDU به LS برای LD_ active_group فرستاده شده است.

( LD_Unacceptable_Load Response PDU_revd )

نشان می دهد چگونه یك ResponsePDU Loadغیر قابل قبول در حالت LD_REQ دریافت شده است.

8-7-1-2      توصیف روال ها

هستار بارگذاری سیستم یك نمونه از ماشین حالت LD را طبق بندهای زیر تولید می كند و هنگامی كه یك نخستینه System-LOAD.request ماشین حالت را در وضعیت LDـREQ جای می دهد . LD_timer با یك مقدار 0 یا LD-T1 مقدار دهی  می شود و LD_retry_counter بــاLD-retry-count-1 پیش از ورود حالت LD_REQ مقدار دهی  می شود.

یادآوری: مقدار اولیه LD_timer‌ (0 یا LD_T1) تعیین خواهد كرد كه آیا ماشین حالت فوراً یك LoadRequestPDU صادركند یا منتظر  یك بازه LD-T1 برای یك LoadResponsePDU با پارامترهای منطبق با شرایط آن بماند. آخرین گزینه ممكن است در شرایطی انتخاب شودكه احتمال كه درخواست بارگذاری همزمان، (بطور مثال پس از خرابی تغذیه )وجودداشته باشد.

8-7-1-2-1   حالت LD LOAD REQUEST  (LD_REQ)

ماشین حالت یك LoadRequestPDU مبنی بر انقضای زمان سنج LD_timer می فرستد. اگر چند درخواست  بطور همزمان معوق بمانند ، یك ExchangeID واحد در هر درخواست شامل خواهد شد.

LoadRequestPDU به آدرس MAC اختصاصی یك LS یا به یك آدرس گروهی MAC آدرس دهی شده  وحاوی Blocksize ، حداقل تاخیر لازم برای پردازش بدون اتلاف  بلوك های داده كه بطور موفقیت آمیز ارسال شده اند ،  MinBlockDelay و حداكثر تاخیر ترجیحی، MaxBlockDelay  می باشد.این مقادیر بدترین حالت نیستند زیرا پروتكل ،بازیابی مؤثر  از اتلاف بلوك داده را ممكن می سازد. میدان LoadInfo نیز می تواند در LoadRequestPDU حضور داشته باشد.

جدول 1- جدول حالت LD

CURRENT STATE:

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LD_REQ

Initialize state variable

LD_timer :=LD  T1  OR   0;

LD_unacceptale_

Load ResponsePDU_reved=0;

LD_retry _counter:=

LD_retry_count_1

Load needed

No state machine

CURRENT STATE :LD_REQ

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LD_DATA

Send Group StatusPDU to 1 LS;

LD_retry_counter :=

LD_retry_count_2;

InitializeLD_required_blocks;

Initialize LD_reference_ID

Receive acceptable

Load ResponsePDU

LD_REQ

LD_unacceptable_

Load ResponsePDU_reve=1;

Receive acceptable

Load ResponsePDU

LD_REQ

Send Load RequestPDU;

Descrement LD_retry_counter;

LD_timer:=LD_T1

LD_timer expired

&LD_retry _counter

not expired

LD_REQ

Issue SYSTEM_LOAD.confirm

(status= no response);

Dissolve State Machine

LD_retry_counter

Expired and

LD_unacceptable_Load _

Response PDU_revd=0

LD_REQ

Issue SYSTEM_LOAD.confirm

(status= invalid response);

Dissolve State Machine

LD_retry_counter

Expired and

LD_unacceptable_Load _

Response PDU_revd=1

LD_REQ

Ignor

Other

CURRENT STATE:LD DATA

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LD_timer:=LD_T2

LD_retry_counter:=

LD_retry count2;

If blockneeded:

[load data;

updateLD_blocks_required;

if 1 st  Load Data PDU:

[LD_active _group :=Group Num;

LD_status_sent:=0;]

If Group Num<>LD_active_group:

[if LD_blocks _required in

LD active group <>None

&LD_satus_sent =0

[send group Status PDU with

Group Number=

LD_ active_group;]

LD_active_group:=Group Num;

LD_status _sent:=0

]]

if last block of Group but blocks

required in Group &

LD_Satus_sent =0;

[sent Group Status PDU;

LD_satus_sent:=1

Recevie

Load Data PDU

With (reference ID,

Source address)=

LD_Reference_id

CURRENT STATE:LD DATA

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LD_DATA

Send Group statusPDU;

Descrement LD_retry_counter;

LD_timer:=LD_T2

LD_timer expires

&LD_retry _counter

not expired

Null

Issue SYSTEM_LOAD.confirm

(status= incomplete);

Dissolve State Machine

LD_retry_counter expired

LD_DATA

Send Group StatusPDU for each;

Group with required blocks;

LD_retry_counter :=

LD_retry_count_2;

LD_timer :=LD_T2

Recevie

Group Stauts PDU

With (reference ID,

Source address)=

LD_Refrence_id

NULL

Issue SYSTEM_LOAD.confirm

(status= success);

Dissolve State Machine

LD_blocks_required=0

LD_REQ

Ignor

Other

پس از صدور LoadRequestPDU ، LD_timer  با  LD_T1 مقداردهی  می شود، و LD منتظر یك  Load Response PDU فرستاده شده به آدرس MAC اختصاصی خود یا یك آدرس MAC گروهی  می ماند. اگر پاسخی در دوره انقضای زمان دریافت نشود، LD_retry_counter  شروع به شمارش معكوس می كند. اگر LD_retry _counter منقضی شود،یك نخستینه System_Load.confirm صادر می شود تا SLU خراب و دلیل آنرا اعلام  كند و ماشین حالت فسخ می گردد. اگر LD_retry_counter منقضی نشود،‌یك LoadRequestPDU صادر شده و LD_timer  با LD_T1  مقداردهی می شود.

هنگامیكه یك Load Response PDU دریافت شد ،میدان های ExchangeID (در صورت حضور)،ImageInfo ، Blocksize بازرسی می شوند.همچنین ممكن است میدان           Load selector   آزمایش شود.بیش از یك ResponsePDU قابل قبول می تواند دریافت شود. LSای كه بار را تامین می كند باید از بین LS هایی انتخاب شود كهLoadResponsePDU قابل قبول می فرستند .

در صورتیكه عوامل دیگر (از قبیل ImageInfo ، MaxBlockDelay) و غیره) برابر باشند، LS بزرگترین مقدار ممكن LoadSelector قابل قبول را  باز می گرداند. جائیكه همه عوامل شامل LoadSelector برابر باشند، LD  می تواند یك  انتخاب تصادفی از  LS داشته باشد .

هنگامی كه LS انتخاب شد، مقدار ReferenceID در متغیر حالت referenceidـLD ذخیره می شود.

اگر كل تصویر بار مورد نیاز باشد، NumberBlock ها درمتغیر حالت LD-number-blocks ذخیره و LD_number_groups محاسبه و LD_blocks_required مقداردهی اولیه  می شود.

اگرتنها بخشی از تصویر بار لازم باشد، LD_number_blocks ، LD_number_groups و LD_blocks_required مطابق آن مقداردهی اولیه  می شوند.

سپس ماشین حالت LD  یك یا چند GroupStatusPDU برای بلوك های مورد نیاز برای آدرس MAC اختصاصی LS می فرستد. بنابراین LS ی انتخاب می كند كه بار را تامین می كند .

LD_timer با LD_T2,LD_retry_Counter به LD_retry_count_2 و حالت LD_DATA وارد میشود.

8-7-1-2-2   حالت LD DATA (LD_DATA)

بایستی از هر PDU با ReferenceID نابرابر با LD_reference_id صرف نظر شود.

به محض دریافت اولین LoadDataPDU برای یك نمونه ماشین حالت، LD_active_group با استفاده از مقدار GroupNumber مقدار دهی می شود و LD_Status_sent پاك می شود.

هنگامیكه یك LoadDataPDU یا یك GroupStatusRequestPDU دریافت می شود كه میدان Reference ID آن با متغیرهای دریافتی حالت LD_reference_id منطبق باشد، LD_Timer یا LD_T2 و LD_retry_Counter با LD_retry_count مقدار دهی می شود.

اگر زمان LD_time منقضی شده باشد LD_retry_Counter كاهش می یابد.اگر             LD_retry_counter منقضی شده باشد،بمنظورآگاه كردنSLU یكconfirm  SYSTEM-LOAD صادر خواهد شد تا آنرا از خرابی و دلیل آن با خبر سازد وماشین حالت فسخ می شود.درغیر این صورت یك GroupStatusPDU فرستاده خواهد شد و LD_timer با    LD_T2 مقداردهی اولیه  می شود.

اگر  LoadDataPDU شامل GroupNumber باشد با LD_active_group منطبق و اگر BlockNumber متناظر با بلوك درخواستی، LD_blocksrequired باشد، بلوك داده در حافظه بارگذاری شده و LD_blocks_required بروزرسانی می شود تا نشان دهد بلوك دریافت شده است. اگر بلوك داده لازم نباشد، از این مسئله چشم پوشی می شود.

اگر یك LoadDataPDU دریافتی حاوی یك ً بلوك درخواست شدهً‌ باشد اما             GroupNumber دریافتی با LD_active_group منطبق نباشد، آنگاه

- اگر بلوك هایی باشند كه هنوزدرگروه فعال لازم باشند و LD_status_sent مقداردهی نشده باشد(یعنی اگریك Group  status PDU قبلا“ برای گروه فرستاده نشده باشد) یك       Group Status PDU برای LD_active_group فرستاده می شود.

- LD_active_group با مقدار Group number دریافت شده مقدار دهی می شود و LD_Status_sent پاك می شود.

- بلوك داده دریافت شده بارگذاری می شود.

LD_blocks_required [LD_active_group] بادریافت هر LoadDataPDU مرور می شود.

اگر هیچ بلوك مورد نیازی در LD_active_group با یك شماره بلوك بزرگتر از میدان بلوك در Load Data PDU نباشد اما بلوك های مورد نیاز قبلی در LD_active_ group باشند و اگر پرچم LD_status_sent مقداردهی نشده باشد، آنگاه  Group status PDU فرستاده می شود و پرچم LD-status-sent مقدار دهی می شود.

هنگامیكه ماشین حالت در حالت LD_Data  است اگر یك Group Status Request PDU از LS دریافت شود، LD_blocks_required وجود یك گروه در یك زمان برای هر بلوك مورد نیاز را بررسی می كند. هنگامی كه بلوك های درخواستی در یك گروه معین آشكار شود، یك Group Status PDU برای آن گروه فرستاده می شود و ادامه آن تا زمانیكه همه گروه ها آزمایش شوند بررسی می شود.

هنگامیكه همه بلوك داده بطور صحیح دریافت شوند،  كلیه عناصر LD_blocks_required پاك می شوند، وبارگذاری تكمیل شده است. یك نخستینه SYSTEM-LOAD.confirm برای عبور دادن تصاویر دریافتی به SLU صادر شده و ماشین حالت فسخ می شود.

8-7-2                   عملیات سرویس بارگذاری (LS)

دو زیربند  8-7-2-1 و 8-7-2-2 متغیرهای حالت و روال های وابسته به عملیات LS را توصیف می كنند. حالت گذر در شكل 4 و جدول 2 خلاصه شده است.

8-7-2-1                متغیرهای حالتLS

LS ماشین حالت را به منظور فرستادن تصویربار به LD ها تولید می كند .متغیرهای حالت زیر برای توصیف عملكرد ماشین حالت LS بكار رفته اند.

LS_Load _Info

این متغیر حالت یك متغیر متناظر با میدان LoadInfo از LoadRequestPDU می باشد.

LS_image_id

این متغیر حالت شناساننده تصویر باری است كه باید ارسال شود.

LS_Reference_id

این متغیر حالت مقدار میدان Reference_ID فرستاده شده در ‌LoadResponsePDU را نگه  میدارد. مقدار Reference ID به وسیله LS با یك شناساننده یكتا تعیین می شود كه یك بار خاص را از بارهای دیگری كه LS با هم فراهم می آورد جدا می سازد.

LS_block_size

اندازه بلوك های بار بایدكمتر یا برابر مقدار Block Size مشخص شده در LoadRequestPDU باشد.

LS-block-Delay

تاخیر LS بین ارسال Load Data PDU ها وارد خواهد شد، مجموع LS_block_delay و حداقل مقدار تاخیر وارد شده به وسیله شبكه باید بزرگتر یا برابر با MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد. LS_block-Delay با LS_T3 مقداردهی می شود.

LS_ Address

این متغیر حالت آدرسی است كه بعنوان آدرس مقصد برای یك عملیات خاص استفاده می شود. این آدرس می تواند یك آدرس MAC گروهی یا یك آدرس MAC اختصاصی یك LD باشد.

فسخ ماشین حالت

شكل 4-دیاگرام حالت

جدول 2-جدول حالت LS

CURRENT STATE

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LS_ACCUM

Initialize state variables;

LS_timer:=LS-T1

Record address/exchange ID inLS_response

Receive acceptable

Load Request PDU;

Compatible state

Machine not active

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LS_ACCUM

Record address/exchange ID in LS_response

Receive acceptable

Load Request PDU

LS_WAIT

Send Load Response PDUs

LS_timer:=LS-T2

LS_retry_counter:= LS_retry_counter

LS_timer expires

LS_ACCUM

Ignor

Other

CURRENT STATE:LS_DATA

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LS_DATA

Send Load Response PDU

Receive acceptable

Load Request PDU

LS_DATA

Up date LS_blocks_required

Receive GroupStatus PDU

LS_DATA

Send next Load Data PDU;

LS_timer:=LS-T3;

Up date LS_blocks_required

LS_timer expires&

LS_blocks_required<>None

LS_WAIT

Send GroupStatus Request PDU;

LS_timer:=LS-T2;

LS_retry_counter:= LS_retry_counter

LS_timer expires&

LS_blocks_required=None

LS_ACCUM

Ignor

Other

CURRENT STATE:LS_WAIT

NEXT

STATE

ACTION(S)

EVENT

LS_WAIT

Up date LS_blocks_required

Receive GroupStatus PDU

LS_DATA

LS_timer:=LS-T3;

LS_timer expired&

LS_blocks_required<>None

LS_WAIT

LS_timer:=LS-T2;

Send GroupStatus Req PDU;

Decrement LS_retry_counter

LS_timer expires&

LS_blocks_required=None&

LS_retry_counter>0

NULL

Dissolve state machine

LS_retry_counter=0 &

LS_timer expired&

LS_blocks_required=None

LS_WAIT

Send Load Response PDU

Receive acceptable

Load Request PDU

LS_WAIT

Ignor

Other

LS_responses [ ]

مجموعه ای از ورودی ها ، كه هریك شامل یك آدرس است كه یك  Load Response PDU باید هنگام  خروجی از حالت LS_Accum با Exchange ID مناسب، درصورت موجود،  به آن آدرسها فرستاده شود.

LS_number_blocks

تعداد بلوك ها در  بارمربوطه

LS_number_groups

تعداد گروه ها در بارمربوطه، به استثنای آخرین گروه بار، یك گروه حاوی 255 بلوك داده است. این متغیراز رابطه (LS_number_blocks+255)/256 محاسبه می شود.

LS_active_group number

تعداد گروههای درحال ارسال شده را نگهداری می كند.

LS_blocks_required [LS_number_groups]

یك آرایه كه هر عنصر آن حاوی مجموعه ای از نشانگرهای متناظر با بلوك های داده مورد نیاز جهت ارسال برای یك گروه خاص است. تعداد كل عناصر LS_number_groups و كل نشانگرها LS_number_blocks در آرایه قرار دارند.

LS_active_block_number

تعداد بلوك داده فرستاده شده در گروه را نشان می دهد.

LS_timer

زمان سنج استفاده شده به وسیله ماشین حالت LS كه می تواند با بازه های زیر (این بازه ها از بازه هایی كه برای ماشین حالت LD استفاده شده اند متفاوت هستند) تنظیم شود.

- LS_T1  میزان زمانی كه ماشین حالت LS برای جمع آوری LoadRequestPDU ها قبل از ارسال یك Load Response PDU منتظر می ماند. اگر ماشین حالت LS با یك بار نقطه -به -نقطه سروكارداشته باشد (یعنی، آدرس مقصد برای بار یك آدرس MAC اختصاصی باشد)، مقدار LS_T1  تعیین شده برای LS_timer صفر است.

 - LS_T2 میزان زمان انتظار یك ماشین حالت LS برای یك Group Status PDU پس از ارسال یك  Load Response PDU .

-    LS_T3 تاخیر ارسال بلوك های داده را محاسبه می كند. مجموع LS_T3 و حداكثر میزان تاخیر اضافه شده به وسیله شبكه باید كمتر از مقدار MaxBlockDelay فرستاده شده در   LoadResponsePDU باشد. مجموع LS-T3 و حداقل تاخیر معرفی شده به وسیله شبكه باید بزرگتر یا برابر MinBlockDelay فرستاده شده در LoadResponsePDU باشد.

یادآوری: در صورتیكه (LD_T1* LD_retry_count_1)1 باشد یك LD از  یك LS استفاده نخواهد كرد.

LS_retry_counter

شمارنده اقدام مجدد برای ارسال GroupStatusRequest PDU  ها به كار می رود تا تعیین كند آیا بلوك های داده بیشتری مورد نیاز است. این شمارنده می تواند با                 LS_retry_count مقداردهی شود.

8-7-2-2      روال های توصیف LS

LS خود را آماده می سازد تا PDU های مربوط به بارگذاری آدرس دهی شده به آدرس MAC اختصاصی شان یا آدرس های MAC گروهی سرویس گر بار را دریافت كند و سپس منتظر LoadRequestPDU ها می ماند. به محض دریافت یك SLE , LoadRequestPDU یك نخستینه SYSTEM-LOAD.indicator را به SLU صادر می كند تا تحقیق كندآیا         RequestPDU Loadیك تصویر را كه SLU می تواند فراهم كند مشخص نموده است یا نه .  سپس SLU یك نخستینه  SYSTEM-LOAD.response صادر می كند. اگر SLU نتواند تصویر را فراهم كند،SLE از LoadRequestPDU صرفنظرمی كند.

اگر.response SYSTEM-LOAD دسترسی تصویر مورد نیاز را نشان دهد، SLE می تواند بطور اختیاری ماشینهای حالت فعال كنونی آن را بررسی كند تا تعیین كند آیا این درخواست می تواند با یك بارگذاری كه در حال انجام است تركیب شود. عمل تركیب در صورتی ممكن است كه :

-          میدان Load Info  سازگار باشد.

-         BlockSize مورد نیاز برابر یا بزرگتر از LS_block_size باشد.

-         MinBlockDelay مورد نیاز كمتر یا برابر LS_block_Delay باشد.

-         Load Address مشخص شده (در صورت وجود) با آدرسی كه حاوی LS_address است یكسان باشد.

-         حداكثر تاخیر بلوك محاسبه شده كمتر یا برابر حداكثر تاخیر مورد نیاز (درصورت مشخص بودن) باشد.

 اگر SLE توانایی تركیب درخواست را داشته باشد آنگاه :

-    یك LoadResponsePDU به LD درخواست كننده بر حسب  متغیرهای حالت انتخاب شده در ماشین حالت LS باز می گرداند. این امر در صورتهای  زیر قابل حصول است :

  • · اگرماشین حالت در وضعیت LS-Accum باشد، با اضافه كردن آدرس LDوExchange-ID آن به مجموعه از ورودی های نگه داشته در LS_responses.
  • · اگر ماشین حالت در  وضعیت LS_Accum نیست با تولید و ارسال فوری LoadResponsePDU وضعیت ماشین حالت فعال در هر دو صورت تغییر نخواهد كرد.

اگر SLE نتواند درخواست را تركیب كند آنگاه :

- یك ماشین حالت LS جـدیـد ایجـاد می كند ، LS_timer (بـه یاد آوری توجه كنید) را با LS_T1 مقدار دهی می كنـد و متغیـرهای حالت، LS_number_groups , LS_number_blocks , براساس خصایص تصویر بار و میدان های LoadRequestpdu مقدار دهی می شود.

- یك ورودی درLS_response ایجاد می شود تا آدرس و ExchangeID رابرای            LoadResponsePDU ثبت كند.

- یكreferenceID یكتا برای LS_reference_id تعیین می شود و LS_address با یك آدرس MAC گروهی یا آدرس MAC اختصاصی مقدار دهی می شود.(آدرس MAC گروهی استفاده شده از مجموعه آدرس های MAC گروهی در دسترس  برای استفاده این LS انتخاب می شود.)

- LS_block_delayمحاسبه میشود. LS_groupnumber ، LS_activeblocknumber ، و آرایه LS_block required پاك می شوند.

- ماشین حالت، وضعیت  LS_Accum را وارد می كند.

یادآوری :مقدار LS_T1 تعیین می كند كه یك LoadResponsePDU چقدر زود فرستاده شده است. یك مقدار صفر ، یك LoadResponsePDU فوری تولید شده را سبب می شود. درجایی كه یك مقدار بزرگتر از صفر، جمع آوری درخواستهای چندین بار قبلی را ممكن می سازد تا یك      LoadResponsePDU را بسازند.

استاندارد، توانایی یك SLE را در تركیب درخواست ها برای بارها لازم نمی داند ، ولی طوری طراحی شده كه اجازه تركیبی را بدهد  كه انجام آن برای SLE آسان است.

8-7-2-2-1       حالت (LS_ACCUM) LS LOAD REQUEST ACCUMULATE

اگر یك LoadRequestPDU قابل قبول دریافت شده باشد، آدرس پاسخ و exchangeID در LS_respons ها ثبت می شود.

هنگامی كه LS_timer منقضی می شود، LoadresponePDU ها با استفاده از                   LS_block_delay، LS_referenceID , LS_address LS_number_blocks وid LS_image فرستاده می شوند تا میدان های PDU رامقداردهی كنند. اگر چندین درخواست  درحال اجرا هستند، یك پاسخ را برای هر درخواست باز می گرداند كه شامل یك ExchangeID با مقدار مشابه در درخواست متناظر است درصورتیكه یك باشد، متغیر حالت،                           LS_response _addressها حاوی مجموعه ای از آدرس هایی هستندكه پاسخ باید به موازات  Exchange IDها مربوط به آن فرستاده شود.

Load Selector می تواند  به وسیله LD درخواست كننده با گزینه تقویت یا تضعیف این بار مقداردهی شود. یك مقدار كم (معمولاً منفی) یك گزینه تضعیف و یك مقدار زیاد (معمولاً مثبت ) گزینه تقویت خواهد بود.دلایل برای گزینه تضعیف شامل سنگینی بارگذاری LS یا تخصیص LS با نقش سرویس گر پشتیبان است. تعیین مقدار مختص كاربرد است و هیچ قیدی به وسیله این استاندارد بر آن اعمال نمی شود.

سپس LS_timer با LS_T2 مقداردهی اولیه  می شود و LS_retrycounter با LS_retry_count مقدار دهی می شود و ماشین حالت وارد وضعیت  LS_WAIT شده  تا منتظر GroupStatusPDU ها بماند.

8-7-2-2-2     حالت  (LS_DATA) LS DATA LOAD

هنگامیكه LS_timer  (LS_TS) منقضی شود، یك LoadDataPDU فرستاده می شودكه به      LS_address آدرس دهی شده وحاوی LS_reference_ID،LS_active_group_number  LS_active_ block_ number و بلوك داده متناظر است، طول بلوك (بلوكی كه توسط    LoadDataPDU حمل می شود) باید برابر LS_block_size باشد (به استثنایی آخرین بلوك تصویر بار، كه می تواند یك اندازه بزرگتر از هشته های صفر و كمتر یا برابر LS_blocksize باشد).

پس از ارسال Loda data PDU نشانگر متناظر LS-blocks_required [LS_active_group number] پاك می شود. بلوك داده بعدی فرستاده شده با تشخیص نشانگر بعدی در                     LS-blocksrequired انتخاب می شود. LS_activeblocknumber و LS_activegroupnumber مطابق آن تغییر می كنند. LS_timer با استفاده از LS_T3 مقداردهی اولیه  می شود.

اگر یك GroupstatusPDU درحالت LS_Data دریافت شود نشانگرهای                    LS_blocks _required [group number] متناظر با بلوك های مشخص شده در میدان Required Blocks  از PDU Groupstatusمقدار دهی می شوند و بلوك های مورد نیازبرای  ارسال را نشان می دهد.

اگر LS_blocks required  خالی باشد، LS_timer با یك زمان انقضاء صفر مقدار دهی می شود.    LS_retry _counter به LS_retry_count مقدار دهی می شود وماشین حالت وارد حالت LS_WAIT می شود. این امرسبب تولید فوری یك GroupStatusRequestPDU خواهد شد.

اگر یك LoadRequestPDU قابل قبول درحالت LS_Data دریافت شود،یك                LoadResponsePDU آنچنانكه در LS_Accum توصیف شد، فرستاده می شود. درنتیجه هیچ تغییرحالتی روی نخواهدداد.

8-7-2-2-3         حالت (LS_WAIT) LS WAIT

در وضعیت ، ماشین حالت در پاسخ بهGroupstatusRequest PDUها یا LoadRespons PDUها منتظر GroupStatus PDU ها می ماند.

اگر در وضعیت LS_WAIT  ، یك GroupstatusPDU دریافت شود، آنگاه  نشانگر ها در LS_blocks _required [group number]  طبق  بلوك های مشخص شده در میدان RequiredBlocks از GroupstatusPDU طوری مقداردهی می شوند، كه  نشان می دهند كه بلوكها دوباره ارسال خواهند شد.

هنگامیكه LS_timer منقضی می شود، اگر LS_blocks_required خالی نباشد،               LS_active_ group _number و LS_active_block_number مطابق با اولین بلوك درخواست شده در LS_blocks_ required مقدار دهی می شود. LS_time با LS_T3 مقداردهی اولیه  شده ، و ماشین حالت وارد وضعیت  LS-Data می شود.

هنگامیكه LS_time منقضی می شود، اگر LS_blocks_required خالی باشد،                 LS_retry _counter كاهش می یابد.اگرمنقضی نشده باشد، یك GroupstatusRequestPDU با استفاده از LS_reference _id ارسال شده  و LS_timer با LS_T2 مقداردهی اولیه        می شود.

در وضعیت LS_ Accum اگر یك LoadRequestPDU قابل قبول دریافت شده باشد یك LoadRequestPDU طبق توضیحات مربوط به LS-ACCUM فرستاده شده است .

اگر LS_retry _counter  منقضی گردد، ماشین حالت  فسخ می شود.

8-7-3        آدرس دهی سرویس گربار

زیربند 8-7-1 توصیف كننده چگونگی صدور یك LoadRequestPDU آدرس دهی  شده به آدرس MAC اختصاصی یك LS یا یك آدرس MAC گروهی توسط LD است.انتخاب ویژه  آدرس MAC استفاده شده  به وسیله LD به منظور مكان یابی LD ،یك تصمیم پیاده سازی است .  با وجود این گروه كاری استاندارد IEEE 802.1 یك آدرس MAC گروهی را برای استفاده بعنوان آدرس دستگاه بارپذیر در پیاده سازی های LS یا LD به ثبت رسانده است كه مطابق این استاندارد هستند. استفاده از این آدرس نیاز به تطابق ندارد. این آدرس می تواند به وسیله یك LD بعنوان آدرس MAC گروهی پیش فرض برای دریافت PDU های رسیده از یك LS استفاده شود. آدرس مطابق زیر است :

1-80-C2-00-00-11

یادآوری: این آدرس MAC گروهی با استفاده از نكات توصیف شده در بند 5-3-1 از استاندارد IEEE 802-1990 بدست آمده است. در بند 5-3 از این استاندارد، ارتباط این نمایش با ترتیب بیت در ارسال نیز توصیف شده است.

8-7-4                     آدرس دهی دستگاه بارپذیر

زیر بندهای 8-2 و 8-7-2 شرح می دهند كه چگونه آدرس مورد استفاده LS برای ارسال PDU ها به یك LD ، مشخص شده است . PDU ها ممكن است به آدرس یك MAC اختصاصی یا یك LD یا یك آدرس MAC گروهی آدرس دهی شده باشند .

انتخاب ویژه  آدرس MAC استفاده شده  به منظور مكان یابی LD ،یك تصمیم پیاده سازی است .  اگر چه گروه كاری IEEE 802.1 یك آدرس MAC گروهی را برای استفاده بعنوان آدرس دستگاه بارپذیر در پیاده سازی های LS یا LD به ثبت رسانده است كه مطابق این استاندارد هستند. استفاده از این آدرس نیاز به تطابق ندارد. این آدرس می تواند به وسیله یك LD بعنوان آدرس MAC گروهی پیش فرض برای دریافت PDU های رسیده از یك LS استفاده شود. آدرس مطابق زیر است.

01-80-C2-00-00-12

یادآوری: این آدرس MAC گروهی با استفاده از نكات توصیف شده در بند 5-3-1 از استاندارد IEEE 802-1990 بدست آمده است. در بند 5-3 از این استاندارد، ارتباط این نمایش با ترتیب بیت در ارسال نیز توصیف شده است.

8-8           استفاده از سرویس های لایه ای

سرویس لایه زیرین كه ممكن است توسط SLE استفاده شود تا LoadPDU های بار را  بین LD , LS یا LD , LS  حمل كند، مطابق زیر است.

سرویس LLC نوع 1

استفاده از سرویس های دیگر منع نشده است، اگرچه این استاندارد هیچ كدام از جوانب مربوط به  تطابق را در هنگام استفاده از سایر سرویس ها مشخص نمی كند.

یادآوری: عملیات پروتكل بارگذاری سیستم آنچنانكه در 8-8-1 شرح داده شده است.  نیاز به استفاده سرویس LLC نوع یك  بر روی مدیریت LAN ،نقطه دسترسی سرویس لینك (LSAP) دارد، حضور كلاس های دیگر سرویس LLC یا پشتیبانی هر نوع سرویس LLC دیگر بر روی LSAP ها مورد نیاز عملیات پروتكل نیست.

8-8-1                   استفاده از سرویس LLC نوع 1 توسط SLE

SLE یك نخستینه درخواست DL _Unit _Data اختصاصی برای هر PDU بارگذاری سیستم  تولید می كند كه انتظار ارسال آن را دارد . میدانهای آدرس PDU LLC منتجه  بایدحاوی آدرس LSAP استاندارد ، رزرو شده برای استاندارد مدیریت شبكه های LAN/MAN (استانداردهای ISO/IEC DIS15802-2 ،IEEE802.B) باشند. بیت معرفی كننده نوع آدرس نقطه دسترسی سرویس مقصد (DSAP) باید با “D” مقداردهی شود. بیت های آدرس واقعی هر دو آدرس DSAP و نقطه دسترسی سرویس مبداء (SSAP)  بایستی با الگوی بیتی 100000 كدگذاری شوند. كه در آن آخرین بیت سمت چپ كم ارزشترین بیت بوده و ارزش بیت ها از چپ به راست افزایش می یابد. میدان های Local_ address , remote_ address درنخستینه درخواست DL _Unit Data باید به ترتیب حاوی آدرس SLE محلی و SLE دوردست باشند.آخری آنچنانكه در بند 8-7 شرح داده شد تعیین می شود.

SLE نخستینه های نشانگر DL-UNITDATA دریافت خواهد كرد كه مشخص می كند یك Local –address متناظر با آدرس LSAP اختصاصی برای مدیریت لایه فرعی IEEELLC  رزرو شده است و حاوی واحدهای داده پروتكل بارگذاری سیستم معتبر است .

استفاده از پارامتر اولویت سرویس DL-UNITDATA خارج از حوزه و دامنه كاربرد این استاندارد است .

8-9          كدگذاری ASN.1

 درزیرنكات نگارشی چكیده شماره یك ( ASN.1 كه دراستاندارد ISO/IEC8824 مشخص شده است) ،نگارش PDU های پروتكل بارگذاری سیستم را توصیف می كند.این PDU ها باید مطابق با قوانین كدگذاری برای ASN.1 طبق استاندارد ISO/IEC8826 كدگذاری شوند.

ieee802dot1LoadProtocol {iso (1) member-body (2) us (840) ieee802dot1partE(10010)

asn1Module (2) load protocol(0)version1(0)} DEFINITIONS::=

BEGIN

IMPORTS

MACAddress

from IEEECommonDefinitions {iso(1) member–body(2) us(840) ieee802dot1PartF(10011)

asn1Module (2) CommonDefinitions(0) version1(0)

;--End of IMPORTS

--Define System Load Protocol PDU structures

Load Protocol ::=LoadPDU [1]  LoadPDU

--LoadPDU is a choice of NetworkManagmentPDU.

--the above construct therfore maintains compatibility with the

-- Network Management protocol .In effect ,the explicit tag[1]

--Operates as a protocol identifier ,distinguishing Load PDUs

--from Network Management PDUs.

Load PDU ::=CHOICE   {

     load RequestPDU                         [0]IMPLICIT   LoadRequestpdu,

load ResponsePDU                       [1]IMPLICIT   Load Response PDU,     

    groupstatusPDU                             [2]IMPLICIT   Group Status PDU,

groupstatusRequest PDU              [3]IMPLICIT   Load Group Status PDU,                   

loadDataPDU                               [4]IMPLICIT   Load Data PDU,     

--choice [0] of LoadPDU

 Load RequestPDU ::=SEQUENCE             {

 exchange ID                                      [0]IMPLICIT ExchangeID OPTIONAL,                   {      

Load Address                                 [1]IMPLICIT Load Address OPTIONAL,       [2]IMPLICIT BlockSize,                                        Size            

minBlockDelay                               [3]IMPLICIT   MinBlockDelay,

maxBlockDelay                              [4]IMPLICIT MaxBlockDelay DEFAULT 32     767,

ReasonCode                                   [5]IMPLICIT  Load Reason DEFAULT Unspecified,

Info                                                  [6]IMPLICIT SEQUENCE OF Load Info OPTIONAL  }

ExchangeID                           ::=OCTETSTRING                       --16 octes maxim

oadAddress                            ::=MACAddress                            --Defined in common Def

BlockSize                                         ::=INTEGER                                 --1..32   767

 MinBlockDelay                               ::=INTEGER                                 --1..32   767

MaxBlockDelay                                ::=INTEGER                                 --1..32   767

LoadReason    ::=INTEGER    {

           Unspecified              (0)

            PowerUp                 (1)

Forcedload               (2)            

           Operational failure   (3)

           Loadfailure               (4)        

           Reconfiguration        (5)        }

--Implementation-specific  shall use negative values.

LoadInfo   ::=SEQUENCE   {

PrivateID                   [0]ANY OPTIONAL,

StationID                     [1]IMPLICIT   StationID OPTIONAL,

ImageID                      [2]IMPLICIT ImageID     OPTIONAL  }

StationID     ::=SEQUENCE       {

    Manufacturer           [0]IMPLICIT   ManufaturerID OPTIONAL,

     Device                     [1]IMPLICIT   DeviceTypeID OPTIONAL,

     Revision                  [2]IMPLICIT   RevisionNumber OPTIONAL      }

ManufaturerID   ::=OCTETSTRING   

--Manufaturer  ID  is 3 octets  in length and contains an

--organizationally  unique identifier as described in

--5.2  of IEEE  std 802-1990.Encoding is as predescribed for the

--corresponding octets of MACAddress as described in IEEE std 802.1F-1993.

DeviceTypeID    ::=OCTETSTRING        --Meaning is implementation-

                                                                    --specific

RevisionNumber::=OCTETSTRING        --Meaning is implementation-

                                                                                       --specific   

ImageID             ::= OCTETSTRING       --Meaning is implementation-

                                                                   --specific       

--choice [1]of LoadPDU

LoadResponsePDU::=SEQUENCE      {

Exchange ID                                      [0]IMPLICIT ExchangeID OPTIONAL,                   

Load Address                                  [1]IMPLICIT Load Address,

[2]IMPLICIT Block Size,                                            Size            

minDelay                                         [3]IMPLICIT   MinBlockDelay,

maxDelay                                        [4]IMPLICIT MaxBlockDelay,

Reference                                        [5]IMPLICIT  Reference ID,

NumberBlock                                 [6]IMPLICIT NumberBlocks,

LoadSelector                                  [7]IMPLICIT LoadSelectorID DEFAULT 0,

ImageID                                         [8]IMPLICIT SEQUENCE OF ImageInfo OPTIONAL  }

ReferenceID       ::=OCTETSTRING             --two octets-

                                                                        --implementation-specific

NumberBlocks    ::=INTEGER                       --0…65    535

LoadSelector       ::=INTEGER                        --  -128..127

ImageInfo            ::=SEQUENCE      {

     PrivateID       [0]ANY OPTIONAL,

     LoadInfo        [1]IMPLICIT  Load OPTIONAL }

--choiceStatusPDU  ::SEQUENCE  {

Reference ID                                       [0]IMPLICIT  Reference ID,

GroupNumber                                     [1]IMPLICIT  GroupNumber ID  Optional,

 RequiredBlocks                                  [2]RequiredBlocks},

GroupNumber    ::=INTEGER  --0..255

RequiredBlocks  ::=CHOICE   {

Bitmap                                                [0]IMPLICIT  Bitmap, 

 RequiredBlockscode                          [1]IMPLICIT RequiredBlocks Code }

--IF RequiredBlocksCode is the selected choice,then Group Number

--is optionally present in GroupStatus.Otherwise,GroupNumber is

--required to be present.

BitMap   ::=BITSTRING               --256 bits max,defaullt   0

                                                        --bit N corresponds  to block N of the

                                                        --Group ;N is in the range 1-256.

 RequiredBlockscode     ::=INTEGER     {

  NoBlocks     (0),

  AllBlocks(a) (1)    }

--choice [3] of LoadPDU

Group StatusRequestPDU   ::=SEQUENCE   {

     Reference ID                                [0]IMPLICIT  Reference ID   }

--choice [4] of LoadPDU

 LoadDataPDU   ::=SEQUENCE  {

Ref ID                                       [0]IMPLICIT  Reference ID,   

GroupNum                                [1]IMPLICIT  GroupNumber ID,  

 BlockNum                               [2]IMPLICIT Block,                               

 DataBlock                               [3] Load Data     }

Block   ::=INTEGER       --0..255

Load Data    ::=ANY

END -- End of Load Protocol Definitions

جدول 3 تناظر بین شناساننده های بكار رفته در تعریف ASN.1 از ساختار های PDU و نام های میدان PDU بكار رفته در  باقی مانده متن را نشان می دهد.

جدول 3-تناظر بین شناساننده میدان ASN.1 و نام میدان PDU

ASN.1 field identifier

PDU field name

PDU

exchangeID

Exchange ID

LoadRequestPDU

load Address

Load Address

ً

size

BlockSize

ً

minDelay

MinBlockDelay

ً

maxDelay

MaxBlockDelay

ً

reason Code

LoadReason

ً

info

LoadInfo

ً

exchangeID

Exchange ID

LoadResponsePDU

load Address

LoadAddress

ً

blockSize

BlockSize

ً

minDelay

MinBlockDelay

ً

maxDelay

MaxBlockDelay

ً

referenceID

ReferenceID

ً

numberBlocks

NumberBlocks

ً

loadSelector

LoadSelector

ً

imageInfo

ImageID

ً

referenceID

ReferenceID

GroupStatusPDU

groupNum

GroupNumber

ً

requiredBlocks

RequiredBlocks

ً

referenceID

ReferenceID

GroupStatusPDU

refID

ReferenceID

LoadDataPDU

groupNumber

GroupNumber

ً

blockNum

Block

ً

DataBlock

LoadData

ً

9              كلاس های شئی مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم

9-1            كلیات

زیربند 9-2، اشیاء مدیریت شونده وابسته به بار، خصایص آنها و عملیات مدیریتی مرتبط با آنها را مشخص می كند كه كاركرد SL_MIB را تشكیل می دهد. تعاریف پروتكل در ارتباط با دستكاری این اشیاء مدیریت شونده هستندكه درآن دسترسی از طریق پروتكل مدیریت LAN/MAN (تعریف شده دراستاندارد مدیریت LAN/MAN  (استاندارد های ملی 2-6418                          

IEEE802.1B ) طبق بند 9-3  انجام می شود.

9-1-1           رهیافت

بند 9 جوانب عملیاتی زیر را در ارتباط با پروتكل بارگذاری سیستم مشخص می كند.

الف- مشخص كردن تراكنش های بین ماشین پروتكل و مدیریت

ب – منعكس كردن وپشتیبانی از تبادل های راه دور اطلاعات مربوط به مكانیسم پروتكل و عملیات روی آن دسته از اطلاعاتی كه از پروتكل های مدیریت برای مقاصد مدیریتی  استفاده
می كنند.

پ- تعریف كد گذاری های كه برای ارتباطی بسیار قوی از قبیل اطلاعات مدیریتی، به ویژه پروتكل های مدیریتی به كار می رود.

پیاده سازی هایی كه دسترسی از راه دور را به مدیریت شبكه فراهم نمی كنند ،نیاز به رعایت این بند ندارند، زیرا مدیریت یك ایستگاه به وسیله ابزار محلی ، خارج از حوزه و دامنه كاربرد این استاندارد است.

این بند به زیربندهایی تقسیم شده است كه حاوی موارد زیر است:

- تعاریف اشیاء مدیریت شونده به این استاندارد مربوط هستند. تعاریف، تعاریف اشیاء مدیریت شونده یا خصایص و تعاریف عملیاتی را شامل می شوندكه می تواند به وسیله آنها اجرا شود. این اشیاء مدیریت شونده به روشی مستقل از پروتكل مدیریتی  كه برای فراخوانی عملیات روی آنها است ، تعریف می شوند. ولی قصد این است تعاریف با كاربرد پروتكل مدیریت LAN/MAN (تعریف شده در استانداردهای  IEEE802.1B ،ملی 2-6418  )و CMIS/CMIP (تعریف شده در استانداردISO/IEC9595 و ISO/IEC9596) سازگار باشد.

تعاریف كدگذاری های مربوط به پروتكل یا ساختارهایی كه برای مشخص كردن استفاده از پروتكل های مدیریت خاص لازم هستند.

9-1-2           خلاصه ای از تسهیلات

تسهیلات مدیریتی مشخص شده در این استاندارد برای مقاصد زیر هستند:

الف) ایجاد و دستكاری مقادیر شمارنده، تاخیر و زمان سنج مرتبط با عملیات ماشین حالت LS یا LD

ب) ایجاد و دستكاری اطلاعات حالت مرتبط با عملیات ماشین حالت LD یا LS

ب) مقداردهی اولیه  یك بارگذاری از جانب طرف سوم

ت) اعلان LS های فعال

9-1-3                    ارتباط با حوزه كاركرد مختص مدیریت

از آنجائیكه دراستاندارد ISO 7498-4 آمده است ،تسهیلات مدیریتی دراین استاندارد در رابطه با حوزه كاركردی مدیریت آرایش است.

9-1-4                    تعریف اصطلاحات

مشخصات تسهیلات مدیریت كه در رابطه با پروتكل بارگذاری سیستم است استفاده از اصطلاح شناسی را میسر می سازدكه دراستاندارد IEEEstd802.IF مشخص یابه آن اشاره شده است. نكات استفاده شده برای تعریف كلاس های شئی مدیریت شونده در این استاندارد در   ISO/IEC10165-4 تعریف شده است.

9-1-5                    تطابق

برای تطابق مدیریت پروتكل بارگذاری سیستم موارد مورد نیاز است :

الف) پشتیبانی اشیاء مدیریت شونده  LD یا LS یا هر دو و كلیه عملیات و رخدادهایی كه در ارتباط با آنها هستند.

ب) پشتیبانی از كلاس شئی مدیریت شونده  ID نوع منبع

پ) پشتیبانی از دسترسی  از راه دور به اشیاء مدیریت شونده به وسیله 802.1B پروتكل مدیریت LAN/MAN(استانداردهای ملی 2-6418 ، CMIP (ISO/ICE 9596

9-2           تعاریف شئی مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم

دو نوع شی مدیریت شونده مرتبط با عملیات پروتكل بارگذاری سیستم وجود دارد.

الف) شئی مدیریت شونده LD

ب) شئی مدیریت شونده LS

این دو به ترتیب آنها با عملیات ماشینهای حالت LS  و LD در ارتباط هستند.علاوه بر آن شئی مدیریت شونده نوع منبع در صورتی حضور خواهد داشت كه مدیریت با استفاده از پروتكل مدیریت LAN/MAN تعریف شده در استاندارد مدیریت شبكه های LAN/MAN (ISO/IEC DIS 15802-2  ،IEEE802.1B) اجرا شود. تعاریف آن در مشخصات ANS.1 برای این پروتكل آمده است (بند 9-3-2 را ببینید).

9-2-1           تعریف شئی مدیریت شونده LD

شئی مدیریت شونده LD حاوی مقادیر خصـایصـی است كه زمان سنج، شمارنده واطلاعات حالت های مرتبط با عملیات LD رانگه می دارد.

9-2-1-1        تعاریف محتوی اشیاء مدیریت شونده

هر نمونه از كلاس شئی مدیریت شونده LD حاوی یك نمونه تكی كلاس شئی مدیریت شونده ID نوع منبع است.

9-2-1-2        تعاریف محتوی خصایص

شئی مدیریت شونده LD حاوی خصایص زیر است:

نام LD

نام LD حاوی شئی مدیریت شونده LD بوده و مقدار آن فقط خواندنی است.

LD Load Info

LD Load Info حاوی میدان هایی است كه تجهیزات درخواست كننده بار و تصویر بار لازم را توصیف می كند. مقدار LDLoadInfo درمیدان LoadInfo از LoadRequestPDU های صادر شده توسط سیستم به كار می رود. میدان های زیر بطور اختیاری در LoadInfo ظاهر می شوند.

الف) یك میدان شناساننده ایستگاه، حاوی مقادیر اختیاری بارشته هایی هشتایی

 ID سازنده ،

 ID نوع دستگاه ،

بازنگری ،

ب) یك میدان شناساننده تصویر، حاوی یك رشته هشتایی كه مشخص می كند كدام تصویر بارگذاری  شود.

پ) نامشخص، اطلاعات به طور خصوصی تعریف شده ،

آدرس سرویس گر LD Load

این آدرس MAC LS است كه LD باید LoadRequestPDU ها را به آن ارسال كند.

LDT1

LDT1 مقدار زمانی بر حسب میلی ثانیه است كه LD منتظر یك LoadResponsePDU پیش از صدور یا صدور مجدد یك LoadRequestPDU می ماند. متغیر حالت LD_timer, LD با مقدار این پارامتر طبق بند  8-7-1-1 مقدار دهی می شود.

LDT2

LDT2 مقدار زمانی است  بر حسب میلی ثانیه كه LD منتظر یك LoadDataPDU (یا یك GroupstatusRequest PDU ) پیش از ارسال یك GroupstatusPDU می ماند. متغیر حالت LD ،LD_ timer با مقدار این پارامتر طبق بند  8-7-1-1  مقدار دهی می شود.

LDRetryCount1

LDRetryCount1 شمارنده تعداد دفعاتی است كه LoadRequestPDU باید پیش از وارد شدن به حالت LD-FAILED ارسال شود. متغیر حالت LD_retry_counter ,LD با این مقدار طبق بند  8-7-1-1 مقدار دهی می شود.

LDRetryCount2

LDRetrycount2  تعداد دفعاتی را نگه می داردكه ماشین حالت LD باید منتظر PDU های مرتبط با بار از LS باشد. شمارنده متغیر حالت LD_retry  با مقدار این پارامتر طبق بند           8-7-1-1 نشان داده شده است مقدار دهی می شود.

LDBlockSize

LDBlockSize ، میدان Blocksize در LoadRequestPDU رامقدار دهی می كند. این بزرگترین اندازه بلوكی است كه LD می تواند بپذیرد.

LDMinBlockDelay

LDMinBlockDelay ، میدان MinBlockDelay را در LoadRequestPDU مقدار دهی می كند.این كمترین میزان تاخیر به میلی ثانیه است كه LD بین ارسال بلوك های داده نیاز دارد.

LDMaxBlockDelay

LDMaxBlockDelay ، میدان MaxBlockDelay در LoadRequestPDU را مقدار دهی میكند.این بزرگترین میزان تاخیر به میلی ثانیه است كه LD بین  ارسال بلوك های داده منتظر می ماند

LDStatus

LDStatus نشان می دهدآیا LD میتواند باری را درخواست كند یانه. اگر غیر فعال شود، LD نمی تواند باری را درخواست كند، اگر فعال شود، LD می تواند یك بار را درخواست كند.

9-2-1-3          تعاریف عملیات و رخدادها

عملیات زیر می تواند به وسیله شئی مدیریت شونده LD اجرا شود.

Read LD attribute

مقصود : برای بدست آوردن مقدار یكی از خصایص یك شئی LD . تمام خصایص LD
می تواند خوانده شود.

ورودی ها : شناساننده خصیصه

خروجی ها: مقدار خصیصه

ModifyLD attribute

مقصود : برای اصلاح مقدار یكی از خصایص شئی مدیریت شونده LD . تمام خصایص LD می تواند اصلاح شود، به استثنای خصیصه نام LD كه فقط خواندنی است.

ورودی ها : شناساننده خصیصه مقدار جدید دلخواه

خروجی ها : خروجی ندارد

Load

مقصود : عملیات  بارگذاری را درخواست می كندكه  LD یك بارگذاری را آغاز كرده است.

ورودی ها: یك مقدار Load Info می تواند فراهم شود.

خروجی ها : عملیات بارگذاری حالت عملیات بارگذاری درخواست شده را باز می گرداند. مقادیر حالت ممكن مطابق زیر هستند.

الف) Will Comply : اقدامی برای مقداردهی اولیه  یك بارگذاری با استفاده از Load info (درصورتی كه فراهم شود) انجام خواهد شد.

ب) Refuse to comply : به دلیل نامشخص اقدامی برای بارگذاری نخواهد شد.

پ) Invalid Load info : (به خاطر Load info نامعتبر)  اقدامی برای بارگذاری نخواهد شد.

ت) Invalid State : به خاطر اینكه LD درحالتی نیست كه یك بارگذاری را آغاز كند اقدامی برای بارگذاری  نخواهد شد.

شئی مدیریت شونده LD می تواند رخدادهای زیر را تولیدكند:

هیچكدام

9-2-1-4       تعریف مهار خطا

هیچ نوع شرایط ویژه ای برای مهار خطاهای مرتبط با شئی مدیریت شونده وجود ندارد.

9-2-1-5       تعاریف ارتباطات دیگر

هیچ نوع ارتباط اضافی بین شئی مدیریت شونده LD و اشیاء مدیریت شونده دیگر وجود ندارد.

9-2-2                    تعریف شئی مدیریت شونده LS

شئی مدیریت شونده LS حاوی مقادیر خصیصه ای است كه ، شمارنده ، زمان سنج و اطلاعات حالت مرتبط با عملیات LS را نگه می دارد.

9-2-2-1        تعاریف محتوای اشیاء مدیریت شونده

هرنمونه از كلاس شئی مدیریت شونده LS حاوی یك نمونه اختصاصی از كلاس شئی مدیریت شوندهResource Type ID است.

9-2-2-2       تعاریف محتوای خصایص

شئی مدیریت شونده حاوی خصایص زیر است:

LS Name

LS Name حاوی نام شئی مدیریت شوندهLS بوده ، مقدار آن فقط خواندنی است.

LST1

LST1 مقدار زمان بر حسب میلی ثانیه یك نمونه ازماشین حالت LS است كه قبل از آنكه یك Load ResponsePDU  ارسال شوددرحالت LS_Accum منتظر می ماند.متغیر حالت LS ، LS_time با مقدار این پارامتر طبق بند 8-7-2-1 مقدار دهی می شود.

LST2

مقدار زمان برحسب میلی ثانیه یك نمونه از ماشین حالت LS است كه از آنكه یكLoadResponsePDU یا یكGroupStatusRequestPDU ارسال شودمنتظر یك GroupstatusPDU ، می ماند.

LS Net Delay

LS Net Delay زمان مورد انتظار برحسب ثانیه است كه LS برای تاخیر شبكه اعمال شده به LD منتظر می ماند. این زمان به حداقل تاخیر بلوك  و تاخیر داخلی قابل انتظارLS اضافه شده تا حداكثر تاخیر بلوك را تعیین می كند.

LS Retry count

LSRetryCounts تعداد دفعاتی است یك نمونه از ماشین حالت LS  باید GroupStatus Request PDU ها ارسال كند .

LS Status

LS Status نشان میدهد كه آیاLS غیر فعال ( یعنی نمی تواند بارگذاری را اجرا كند) یا فعال شده است (یعنی می تواند بارگذاری را اجراكند).

9-2-2-3      تعاریف عملیات و رخدادها

عملیات زیر می تواند به وسیله شئی مدیریت شونده LS اجرا شود.

Read LS attribute

مقصود : بدست آوردن مقدار یكی از خصایص شئی LS . تمام خصایص LS می تواند خوانده شود.

ورودی ها: شناساننده خصیصه

خروجی ها: مقدارخصیصه

Modify LS attribute

مقصود : برای اصلاح مقدار یكی از خصایص شئی مدیریت شونده LS . به استثنای خصیصه نام LS كه فقط خواندنی است ،تمام خصایص LS می تواند اصلاح شود،.

ورودی ها : شناساننده خصیصه، مقدارجدید دلخواه

خروجی ها : خروجی ندارد.

شئی مدیریت شونده LS می تواند رخدادهای زیررا تولید كند:

LS Active

مقصود : رخداد LS Active نشان می دهد كه یك LS برای سرویس دهی به  درخواست ها در آدرس MAC مشخص شده در LS، قابل دسترس شده است. LS می تواند بطور اختیاری LSActiveEventPDU رادر بازه هایی بفرستدتا پس از فعال شدن LS برای اولین باركه قابل دسترس بودن LS را آگاهی می دهد، به LD ها اجازه فعالیت دهد.

خروجی ها : اطلاعات حمل شده در رخداد LS Active مطابق زیر است:

Private LS Info

Private LS Info اطلاعات ویژه پیاده سازی را در صورت حضور مشخص می كند.

LS Address

LSAddress  آدرس MAC ی را مشخص می كندكه LoadRequestPDU ها به آن ارسال می شوند .

9-2-2-4      تعریف مهار كردن خطا

هیچ نوع شرایط ویژه ای برای مهار خطا در ارتباط با شئی مدیریت شونده LD وجود ندارد.

9-2-2-5       تعریف ارتباطات دیگر

هیچ نوع ارتباط اضافی بین شئی مدیریت شونده LS و اشیاء مدیریت شونده دیگر وجود ندارد.

9-3          تعاریف كلاسی شئی مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم

زیر بندهای زیركلاس های شئی مدیریت شونده توصیف شده در 9-2 را با استفاده از نكات سطح تعریف شده در استاندارد ISO/IEC10165-4 تعریف می كند. اطلاعات بیشتر درمورد استفاده از این نكات در متن  استانداردIEEE802.1B پروتكل مدیریت LAN/MAN در IEEE802.1F یافت می شود.

9-3-1                    تعریف كلاس شئ مدیریت شونده LD

كلاس شئ مدیریت شونده توانمندی جوانب مدیریتی از راه دور عملیات LD را طبق بند    9-2-1 فراهم می كند .تعریف حاوی یك بسته اجباری است كه نامگذاری خصیصه و كنش بارگذاری و بسته شرطی را در برمی گیردكه شامل خصایص باقی مانده است .

پشتیبانی این كلاس شئ مدیریت شونده اختیاری است .اگر كلاس شئ مدیریت شونده پشتیبانی شود، پشتیبانی خصایص بسته اختیاری است.

oLD MANAGED OBJECT CLASS

    DERIVED FROM    "CCITT Rec.X.721 (1992)      ISO/IEC 10165-2  :1992 ":top;

     CHARACTERIZED BY

           PLD1                    PACKAGE

               ATTRIBUTES   aLDName   GET  ;  --Naming Attribute

               ACTIONS          acLoad ;

          ;

     ;

CONDITIONAL PACKAGE

   PLD2                               PACKAGE

       ATTRIBUTES          aLDLoadInfo                                     GET-REPLACE,

                                          aLDLoadServerAddress                    GET-REPLACE,

aLDT1                                              GET-REPLACE,                                                

aLDT2                                              GET-REPLACE,                                             

                                aLDRetryCount1                                         GET-REPLACE,      

                                 aLDRetryCount2                                        GET-REPLACE,            

                                 aLDBlockSize                                            GET-REPLACE,         

                                 aLDMinBlockDelay                                   GET-REPLACE,            

                                 aLDMaxBlockDelay                                   GET-REPLACE,

                                 aLDStatus                                                    GET-REPLACE,

REGISTERED AS     {iso(1) member-body(2) us (840)ieee802dot1partE(10010)Package

                                      (4)  pld2(0)  };

PRESENT  IF  !The implementation supports the manipulation of the attribute that the    package contains.!        

;

REGISTERED AS   {iso(1) member-body(2) us (840) ieee802dot1partE(10010)managed dot1object class(3)  1dclass(0)};

nbLDBinding                   NAME BINDING      

    SUBORDINATE OBJECT  CLASS                             OLD AND SUBCLASS

    NAMED BY SUPERIOR OBJECT   CLASS

   “ CCITT Rec.x.721  (1992) ISO/IEC 10165-2  :1992” :System AND SUBCLASS;

WITH ATTRIBUTE                         aLDName;

BEHAVIOUR

    bLDBinding            BEHAVIOUR

DEFINED  AS                        !Asingle instance of the LD  managed object class exists within the          superior object class.It cannot be created or deleted dynamically by management action!;

;

REGISTERED AS   {iso(1) member-body(2) us (840) ieee802dot1partE(10010)nameBinding(6) 1dbinding (0)};

9-3-1-1       خصیصه LDName

aLDName                      ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.LDName;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDName     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The attribute is used to named the instance of the LD managed

         Object within the systems managed object.The value of The name attibute is     fixed and is equal to the string “ LD” .!                     

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 1dname(0)};

9-3-1-2       خصیصه LDLoad Info

aLDLoadInfo ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.LoadInfo;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLoadInfo     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 loadinfo(1)};

9-3-1-3      خصیصه LDload ServerAddress

aLDLoadServerAddress ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.MACAddress;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDLoadServerAddress     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 ldloadserveraddress(2)};

9-3-1-4      خصیصه LDT1

aLDT1ATTRIBUTE

        DERIVED FROM   "CCITT Rec .X.723  ISO /IEC 10165-5”:timer;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDT1  BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Ldt1(3)};

9-3-1-5      خصیصه LDT2

aLDT2ATTRIBUTE

        DERIVED FROM   "CCITT Rec .X.723  ISO /IEC 10165-5”:timer;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDT2  BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Ldt2(4)};

9-3-1-6      خصیصه LDRetryCount1

00aLDRetryCount1 ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.RetryCount;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDRetryCount1     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Ldretrycount1(5)};

9-3-1-7      خصیصه LDRetryCount2

aLDRetryCount2 ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.RetryCount;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDRetryCount2     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Ldretrycount2(6)};

9-3-1-8      خصیصه LDBlockSize

aLDBlockSize ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.BlockSize;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDBlockSize     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                                                                                      ldblocksize (7)};

9-3-1-9       خصیصه LDMinBlock Delay

aLDMinBlockDelay ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.Block Delay;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDMinBlockDelay     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 ldminblockdelay(8)};

9-3-1-10      خصیصه LDMaxBlock Delay

aLDMaxBlockDelay ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.Block Delay;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDMaxBlockDelay    BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 ldmaxblockdelay(9)};

9-3-1-11      خصیصه LD Status

aLD Status ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.Block Delay;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLDStatus     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 ldstatus(10)};

9-3-1-12      كنش بارگذاری

acLoad ACTION ATTRIBUTE

BEHAVIOUR   

         bLoad   

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.1.3.!;

       ;

MODE COFIRMED

WITH INFORMATION SYNTAX      ieee802dot1-Load Definitions.Load Info;

WITH REPLY SYNTAX      ieee802dot1-Load Definitions.Load Status;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)action(9)

                                 Load(0)};

9-3-2                   تعریف كلاس شئ مدیریت شونده LS

كلاس شئ مدیریت شونده LS توانمندی جوانب مدیریت از راه دور عملیاتLS  را طبق بند 9-2-2 فراهم می كند.

پشتیبانی این كلاس شئ مدیریت شونده اختیاری است.

oLS   MANAGED OBJECT CLASS

     DERIVED FROM          “ CCITT Rec .x.721(1992)    ISO/IEC 10165-2:1992”:Top; CHARACTERIZED BY

      pLS  PACKAGE

       ATTRIBUTES     aLSName                GET,--Naming ATTRIBUTE

                                     aLST1                     GET --REPLACE,

                                     aLST2                     GET --REPLACE, 

                                     aLSNetDelay           GET --REPLACE,

                                     aLSRetryCount        GET --REPLACE,   

                                               aLSstatus       GET --REPLACE,     

NOTIFICATIONS nLSActive;

          ;     

;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)action(9)

                                 managedobjectClass(3)     1 sclass(1)};

nbLSBinding        NAME BINDING

      SUBORDINATE OBJECT CLASS        oLS  AND SUBCLASSES;

       NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS

      “ CCITT Rec .x.721(1992)    ISO/IEC 10165-2:1992”system AND SUBCLASSES;

    WITH ATTRIBUTE   aLSName;

         BEHAVIOR

         bLSBinding   BEHAVIOR

          DEFINED AS !A single instance of the LS managed object class exists with in the

                                    Superior object class.It cannot be created or deleted dynamically by

                                     Management action!;

;

REGISTEREDAS{iso(1)member–body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)namebinding (6) 1sbinding(1)};

9-3-2-1       خصیصه LSName

aLSName                      ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.LSName;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLSName     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The attribute is used to named the instance of the LS managed

         Object within the systems managed object.The value of The name attibute is     fixed and is equal to the string “ LS” .!                      

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 1sname(11)};

9-3-2-2      خصیصه LST1

aLST1ATTRIBUTE

        DERIVED FROM   "CCITT Rec .X.723  ISO /IEC 10165-5”:timer;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLST1  BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.2.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Lst1(12)};

9-3-2-3      خصیصه LST2

aLST2ATTRIBUTE

        DERIVED FROM   "CCITT Rec .X.723  ISO /IEC 10165-5”:timer;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLST2  BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.2.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Lst2(13)};

9-3-2-4      خصیصه LS Net Delay

aLS Net Delay ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.NetDelay;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLS Net Delay     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.2.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Lsnet delay(14)};

9-3-2-5      خصیصه LSRetrycount

aLSRetryCountATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.RetryCount;

        MATCHES  FOR   EQUALITY,ORDERING;

        BEHAVIOUR   

         bLDRetryCount1     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.2.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 Lsretrycount (15)};

9-3-2-6      خصیصه LS Status

aLS Status ATTRIBUTE

      WITH ATTRIBUTE SYNTAX    ieee802dot1-Load Definitions.Block Delay;

        MATCHES  FOR   EQUALITY;

        BEHAVIOUR   

         bLS Status     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.2.2.!;

         ;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)attribute(7)

                                 lsstatus(16)};

9-3-2-7      اعلان LS Active

nLS Active NOTIFICATION

BEHAVIOUR   

         bLS Active     BEHAVIOUR

        DEFINED AS    !The behaviour of The attribute is defined in 9.2.2.3.!;

   ;

WITH INFORMATION SYSTAX ieee802dot1part-LoadDefinitions.LSEventInfo;

REGISTERED AS{iso(1)member –body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)notification(10)

                                 lsactive(0)};

9-3-3                     كلاس شئ مدیریت شونده Resource Type ID

یك نمونه اختصاصی كلاس شئ مدیریت شونده Resource Type ID در هر نمونه از كلاس های شئ مدیریت شونده LD و LS قرار دارد . تعریف خود كلاس شئ مدیریت شونده دراستاندارد IEEEstd802.1F آمده است ، بنابراین تنها محدود سازی نام در این استاندارد آمده است ، اگر چه تطابق با تعریف موجود در استاندارد IEEE802.1F یكی از شرایط این استاندارد است . كلاس شئ مدیریت شونده نوع منبع ID  حاوی اطلاعات شركت سازنده و محصول ساخته شده  در رابطه با پیاده سازی كاركرد LS و LD است .

در صورتی كه پشتیبانی از كلاس شئ مدیریت شونده LDیا LS اظهار شده باشد،پشتیبانی از این كلاس شئ مدیریت شونده اجباری است .

 nbResource Type ID-LS        NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS        “IEEEstd 802.1F-1993” :oResource TypeID AND SUBCLASSES;   

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS         oLS  AND SUBCLASSES;

    WITH ATTRIBUTE      “IEEEstd 802.1F-1993” :aResource Type ID Name”;

          BEHAVIOR

         bResource Type ID-LS          BEHAVIOUR

          DEFINED AS !A single instance of the Resource Type ID managed  object class exists  within each instance of the superior object class.It cannot be created or deleted denamically

Management action!; 

;

REGISTEREDAS{iso(1)member–body (2)us (840)ieee802dot1partE(10010)namebinding (6)                                 Resource type ID-1sbinding(3)};

9-3-4                       تعاریف پشتیبانی از ASN.1

 ieee802dot1-LoadDefinition {iso(1)member –body (2)use( 840)ieee802dot1partE (10010)

asn1Module (2)load definitions (1)version1(0)}DEFINITIONS   ::=

 BEGIN

IMPORTS

Management Extension

FROM Attribute.ASN1Module  {joint-iso-ccitt ms(9)  smi(3) part2(2) asn1Module(2)    1}

ManufacturerID,DeviceTypeID,RevisionNumber,ImageID

FROM ieee802dot1LoadProtocol {iso(1) member-body(2) us (840) ieee802dot1partE(10010)

asn1Module(2) loadprotocol(0) version(0)]

MACAddress

FROM IEEECommonDefinitions {iso(1) member-body(2) us (840) ieee802dot1partF(10010)

asn1Module(2) Commondefinitions(0) version1(0)]

;--End of IMPORTS

LDName ::=Graphicstring “LD”

LDName::=Graphicstring “LS”

RetryCount::=INTEGER(0..127)

BlockSize ::=INTEGER(0..32767)

BlockDelay ::=INTEGER(0..32767)

NetDelay::=INTEGER(0..32767)

Status::=INTEGER {

        (0)Enable,

        (225) Disabled}

 Load Status ::=INTEGER   {

        Willcomply                       (0),

        RefuseTOComply             (1),

        InvalidLoadInfo                 (2),

        InvalidState                        (3),

LSEventInfo    ::=SEQUESNCE  {

 adderss           [0]   IMPLICIT MACAddress

extension         [1]   SET OF Management Extension OPTIONAL  }

loadInfo  ::= SEQUESNCE  {

 stationId           [0]   IMPLICIT StationID OPTIONAL,

imagedId           [1]   IMPLICIT ImagedID OPTIONAL,     

extension           [2]   SET OF Management Extension OPTTIONAL  }

StationID     ::=SEQUENCE

            manufacturer          [0]   IMPLICIT ManufacturerID  OPTIONAL ,

device                    [1]   IMPLICIT DeviceTypeID OPTIONAL

revision                 [2]   IMPLICIT RevisionNumber OPTIONAL   }

END

9-3-5                       نگاشت بین سرویس های مدیریت LAN/MAN و عملیات روی اشیاء مدیریت شونده

جدول زیر نگاشت بین عملیات مدیریت و رخدادهای  مشخص شده در 9-2-1-3 و 9-2-2-3 را بر روی عناصر سرویس LMMS فراهم شده بوسیله استاندارد مدیریت شبكه های LAN/MAN ، (استانداردهای ملی 2-6418IEEE802.1B , ) نشان می دهد.

جدول 4-نگاشت عملیات مدیریت

Management object

LMMS service element(s)

Management operation

LD managed object

M-GET  ,M-CANCEL – GET

Read LD attribute

LD managed object

M-SET

Modify LD attribute

LD managed object

M-ACTION

Load

LS managed object

M-GET  ,M-CANCEL – GET

Read LS attribute

LS managed object

M-SET

Modify LS attribute

LS managed object

M-EVENT-REPORT

LS active

10             تطابق

10-1           تطابق با این استاندارد ملی

یك پیاده سازی كه اظهار می دارد با این استاندارد ملی مطابقت دارد باید از یك سازگاری رفتاری خارجی  با داشتن پیاده سازی جداول حالت و عناصر پروتكل مربوطه با LS یا LD یا هر دوی آن ها پرهیز كند .

یك پیاده سازی كه اظهار میدارد با جوانب مدیریتی این استاندارد مطابقت دارد باید از یك سازگاری رفتاری خارجی با داشتن پیاده سازی عناصر تعریف شده در هستار مدیریت لایه بارگذاری سیستم برای LS یا LD  یا هر دوی آنها پرهیز كند . عناصر اجباری در 9-1-5 مشخص شده اند.

10-2          اظهار تطابق

اظهارنامه تطابق بایستی موارد زیر را بیان كند .

الف – كدامیك از عناصر كاركردی پیاده سازی شده اند.

ب- كدامیك از كاركردهای اختیاری پیاده سازی شده اند.

تهیه كننده یك پیاده سازی  پروتكل كه اظهار می دارد با این استاندارد ملی مطابقت دارد بایستی یك كپی از پروفرمای PICS كه در پیوست الف فراهم شده را تكمیل نماید ، همچنین باید اطلاعات ضروری برای مشخص سازی تهیه كننده و پیاده سازی فراهم گردد.

پیوست الف

پرفورمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتكل [1](PICS)

(الزامی)

الف-1                مقدمه

تهیه كنندگان پیاده سازی پروتكل كه مدعی هستند از این استاندارد ملی پیروی می كنند بایستی پرفورمای PICS زیر را تكمیل كنند.

یك پروفرمای تكمیل شده PICS در واقع PICS برای یك پیاده سازی در حال پرسش است .

یك پرفورمای  PICS بیان كننده این است كه كدام یك از توانمندیها و اختیارات پروتكل پیاده سازی می شوند.  PICSها توسط استفاده كنندگان زیر بكار گرفته می شود:

-         پیاده ساز پروتكل ، بعنوان فهرست مقایسه به منظوركاهش احتمال خرابی در تطابق با استاندارد از جهت بررسی

-    تهیه كننده و متقاضی یا متقاضی بالقوه پیاده سازی، بعنوان نشانگر جزئیات توانمندیهای پیاده سازی است تا درك مشتركی برای پیاده سازی به وسیله پروفرمای PICS استاندارد بدست آید.

-    كاربر یا كاربربالقوه پیاده سازی، بعنوان اساسی برای وارسی اولیه امكان میانكاری با
پیاده سازی های دیگر (درحالیكه میانكاری اصلا“ تضمین نشده باشد خرابی میانكاری از PICS ناسازگار غالبا“ قابل پیش بینی است).

-          آزمایش كننده پروتكل بعنوان اساسی برای انتخاب آزمون های مناسب بمنظور ارزیابی تطابق پیاده سازی اظهار شده.

الف-2                اختصارات و نمادهای خاص

M : اجباری

O : اختیاری

O.1 اختیاری، اما حداقل یك گروه اختیارات نشان خورده به این طریق را نیاز دارد.

: نماد شرطی، بسته به اینكه مورد نشان خورده ً‌item ً پشتیبانی شود‌: (الف3-4 را ببینید).

N/A : كاربرد ندارد.

الف-3-1       ساختار كلی پروتكل PICS

بخش نخست ً شناساننده پروفرمایً PICS در الف –4 بایستی باتوجه به اطلاعات ضروری نشان داده شده تكمیل گردد، تا تهیه كننده و پیاده سازی را كاملا“ مشخص كند.

بخش اصلی پروفرمای PICS یك الگوی ثابت پرسش نامه ای دارد و به چهار زیر بند شامل موارد اختصاصی و گروهی تقسیم می شود. پاسخ به موارد پرسشنامه درستون چپ به وسیله علامت گذاری یك پاسخ با نشان دادن یك انتخاب محدود (معمولا“ بلی یا خیر)، یا با وارد كردن یك مقدار یا یك مجموعه از محدوده مقادیر انجام می شود.

هر مورد به وسیله یك مرجع مورد در اولین ستون مشخص می شود. ستون دوم شامل پرسشی است كه باید پاسخ داده شود وستون سوم حاوی مرجع موضوعی است كه در بدنه اصلی این استاندارد مشخص می شود. درستون های باقیمانده وضعیت مورد ثبت می شود كه  "آیا پشتیبانی از آن اجباری یا اختیاری است   ". همچنین مكان مورد نظرجهت پاسخ را نشان می دهند (الف-3-4 را ببینید).

یك تهیه كننده می تواند اطلاعات بیشتری را فراهم كند یا درخواست فراهم كردن آنرا داشته باشد و آنها را بعنوان اطلاعات تكمیلییا اطلاعات استثناء دسته بندی كند. دراین صورت هر نوع اطلاعات تكمیلیدر زیربندهای اضافی موردهای برچسب خورده با   Ai یا Xi به ترتیب برای مقاصد مرجع دهی متقابل كه در آن   " i " هر نوع شناساننده غیر مبهم برای مورد (برای مثال بطور ساده یك عدد) فراهم شده است هیچ نوع محدودیتی دیگر روی نمایش الگوی آن وجود ندارد.

یك پرفورمای PICS كامل حاوی كلیه اطلاعات تكمیلیو استثناء است كه اظهار تطابق پیاده سازی پروتكل برای پیاده سازی در سئوال است.

یادآوری: جائیكه پیاده سازی توانایی آراسته شدن به یك یا چند روش را داشته باشد PICS  توانایی توصیه همه آن آرایش ها را دارد. اگرچه تهیه كننده حق انتخاب تدارك بیش از یك PICS را دارد كه هر یك مجموعه ای از توانمندیهای آرایش پیاده سازی را می پوشاند. این درصورتی است كه ارائه اطلاعات ساده تر و روشن ترمیسر شود.

الف- 3-2      اطلاعات تكمیلی

موارد اطلاعات تكمیلیبه تهیه كننده اجازه می دهد تا اطلاعات بیشتری در جهت كمك به تفسیر PICS فراهم كنند.

این امر به این قصد نیست كه حجم زیادی تامین خواهد شد و PICS می تواند بدون این قبیل اطلاعات تكمیل فرض شود، نمونه های از این قبیل اطلاعات می تواند طرح كلی از روشهایی باشد كه درآن پیاده سازی می تواند برای كار در محیط ها و آرایش های مختلف مقداردهی شود.مراجع به موارد اطلاعات تكمیلی توانددر كنار پس از هر پاسخ در پرسشنامه وارد شود و می تواند موارد استثناء را نیز شامل شود.

الف-3-3      اطلاعات استثناء

این حالت زمانی روی می دهد كه یك تهیه كننده بخواهد به یك مورد با وضعیت جاری یا ممنوع پاسخ دهد كه با شرایط نشان داده شده مغایرت دارد. دراین حالت هیچ پاسخ از قبل چاپ شده ای درستون پشتیبانی نخواهد داشت. درعوض تهیه كننده باید پاسخ از دست رفته را در ستون پشتیبانی با انضمام یك مرجعXi به یك موردً اطلاعات استثناءً بنویسد وباید  دلایل اصلی را در مورد  "اطلاعات استثناء    "فراهم نماید.

پیاده سازی كه برای آن یك مورد  "استثناء  " به این روش مورد نیاز است از این استاندارد پیروی نمی كند.

یادآوری: یك دلیل ممكن برای وضعیت شرح داده شده در بالا این است كه یك نقص در استانـدارد گزارش شده باشــد، اصلاحـی كـه انتظار تغییر شرایط را دارد با پیاده سازی برآورده نمی شود.

الف-3-4      موردهای شرطی

پرفورمای PICS حاوی تعدادی ازموردهای شرطی است. موردهایی وجود دارد كه كاربر خود مورد وضعیت آن در صورت اعمال ً اجباری یا اختیاری ً از چگونگی پشتیبانی شدن یا نشدن، مستقل هستند.

درجاییكه گروهی از موارد موضوع یك شرط برای اعمال هستند، در صورتیكه پاسخ            ” كاربردی ندارد“ نشان خورده  باشد،یك سئوال مقدماتی جداگانه درباره شرط در سرگروه با یك دستورالعمل پرش به نقطه بعدی در پرسشنامه  ظاهر می شود، درغیر این صورت موردهای شرطی اختصاصی با نماد “:S” نشان داده می شوند كه درآن “” به مورد اشاره دارد كه در ستون اول جدول مورد نظر برای موردهای دیگر و S یك نماد وضعیت m یا o است.

اگر مورد اشاره شده با نماد شرطی به عنوان پشتیبانی نشان خورده باشد، مورد شرطی ووضعیت آن كه با S معین شده است قابل اعمال است. ستون پشتیبانی به روش معمول نشان می خورد. درغیر اینصورت مورد شرطی بی ربط بوده و كاربردی ندارد وپاسخ “ N/A” نشان داده می شود.

هرموردی كه به استفاده ازیك نماد شرطی اشاره داردبه وسیله یك ستاره درستونً   Item ً نشان داده شده است.

الف-4       شناسایی

الف-4               شناسایی پیاده سازی

تدارك دهنده

محل تماس برای پرسش درباره PICS

نام (ها)و نگارش (های )پیاده ساز

سایر اطلاعات لازم برای شناسایی كامل از قبیل : نام (ها) و نگارش (های )ماشین ها و یا سیستم ها عملیاتی نام (های ) سیستم

یادآوری 1: برای كلیه پیاده سازی ها  تنها سه مورد ضروری است . سایر اطلاعات برای شناسایی كامل ،‌ در وقت مناسب تكمیل می شود.

یادآوری 2: نام و نسخه باید طوری تفسیر شود كه با واژه نامه سازنده مطابقت داشته باشد (برای نمونه : نوع ، سری ، مدل )

الف – 4-2     خلاصه پروتكل ، پروتكل همگرایی ، استاندارد ملی :

شناسایی پروتكل مشخصات

شماره این استاندارد ملی

شناسایی ملحقات و اصلاحیه به این فرم ها كه بعنوان بخشی از این PICS تكمیل شده است .

شماره این استاندارد ملی :

الحاقیه :               اصلاحیه :

الحاقیه :               اصلاحیه :

آیا مورد های استثنایی وجود دارد ؟(الف –3-3 را ببینید)

(پاسخ بله به این معنا است كه پیاده سازی مطابق با این استاندارد نیست )

بله [   ]      خیر[   ]

تاریخ اظهار

الف – 5       توانمندیهای اصلی

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

آیا پیاده سازی كاركردهای توصیف شده را پشتیبانی می كند:

Slis *

-عملیات سوریس گر بارگذاری ؟

8-7-2،10-1

O.1

بله [    ]

خیر[    ]

*Slid

- عملیات دستگاه بارپذیر؟

8-7-1،10-1

O.1

بله [    ]

خیر[    ]

*Mois

- مدیریت سوریس گر بارگذاری؟

9-1-5،

9-2-2،10-1

O: SLls

بله [    ]

خیر[    ]

*Moid

- مدیریت دستگاه بارپذیر؟

9-1-5،

9-2-1،10-1

O:SLld

بله[    ]

خیر [    ]

N/A  [  ]

الف –6       پشتیبانی PDU

الف –6-1       پشتیبانی دستگاه بارپذیر

اگر عملیات دستگاه بارپذیر پشتیبانی نمی شود،مورد SLid را با N/A مشخص نمایید  و از      الف –6-2 ادامه دهید.                                                                 N/A[  ]

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

Ldlrqpdu

آیا LD ارسال LoadRequestpdu ها را پشتیبانی می كند؟

8-2

M

بله [    ]

Ldlrspdu

آیا LD دریافت Load Response PDU هارا پشتیبانی می كند؟

8-3

‌M

بله [    ]

Ldgspdu

آیا LD ارسال Group Status PDU ها را پشتیبانی می كند؟

8-4

‌M

بله [    ]

Ldgsrpdu

آیا LD دریافت Group statusRequest PDU ها را پشتیبانی می كند؟

8-5

‌M

بله [    ]

LDldpdu

آیا LD دریافت Load DataPDU هارا مشخص می كند؟

8-6

‌M

بله[    ]

LDISact

آیا LD دریافت LS Active event report PDU هارا پشتیبانی می كند؟

9-2-2-3،

9-3-2-7

O

بله[    ]

خیر [    ]

LDLoad

آیا LD دریافت Load action PDU هارا پشتیبانی می كند؟

9-2-1-3،

9-3-1-1-2

Mold:M

بله[    ]

N/A [    ]

الف –6-2      پشتیبانی سرویس گر بارگذاری

اگر عملیات سرویس گر بارگذاری پشتیبانی نمی شود ، مورد SLIS را با N/A مشخص نمایید  و از الف –7  ادامه دهید. N/A[]

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

LSlrqpdu

آیا LS دریافت LoadRequestpdu ها را پشتیبانی می كند؟

8-2

M

بله [    ]

LSlrspdu

آیا LS ارسالLoad Response PDU هارا پشتیبانی می كند؟

8-3

‌M

بله [    ]

LSgspdu

آیا LS دریافت  Group Status PDU ها را پشتیبانی می كند؟

8-4

‌M

بله [    ]

LSgsrpdu

آیا LS ارسال  Group statusRequest PDU ها را پشتیبانی می كند؟

8-5

‌M

بله [    ]

LSldpdu

آیا LS ارسال Load DataPDU هارا مشخص می كند؟

8-6

‌M

بله[    ]

Lslsact

آیا LS ارسال LS Active event report PDU هارا پشتیبانی می كند؟

9-2-2-3،

9-3-3-7

Mols:M

بله[    ]

N/A [    ]

LSLoad

آیا LS ارسال كنش بارگذاری  PDU هارا پشتیبانی می كند؟

9-2-1-3،

9-3-1-1-2

O

بله[    ]

خیر [    ]

الف –7       پشتیبانی پارامتر های PDU و ویژگی های پروتكل

الف –7-1      پشتیبانی دستگاه بارپذیر

اگر عملیات دستگاه بارپذیر پشتیبانی نمی شود، مورد Slid  را با N/A  مشخص نمایید  و از الف –7-2-2 ادامه دهید.                                                              N/A[  ]

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

*Ldmor

-آیا LD  لغو درخواستهای چندگانه را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

O

بله [    ]

خیر[   ]

LDlreid

-آیا LD استفاده از میدان Exchange ID  را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌LDmor;M

بله[    ]

N/A [    ]

*Ldlrlaf

-آیا LD  استفاده از میدان Load Address را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌O

بله [    ]

خیر[   ]

Ldlriad

-آیا آدرس اختصاصی ایستگاه می تواند در میدان LoadAddress استفاده شود؟

8-2-2

Ldlrlaf:o

بله [    ]

خیر[   ]

N/A [  ]

Ldlrgad

- چه آدرس های MAC  گروهی می تواند در میدان Load Address استفاده شود؟

8-2-2

‌Ldlrlaf:o

مقادیر….

N/A [    ]

Ldlrdef

-بصورت پیش فرض (یعنی اگر Load Address  در درخواست مشخص نشده باشد) آیا LD آدرس دهی یك بار را كه به آدرس های MAC اختصاصی یا هر آدرس گروهی دیگر با اختیار LS می تواند قبول كند؟

8-2-2

M

بله [    ]

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

LDlrbs

‌آیا محدوده مقادیر  Block size پشتیبانی شده بوسیله LD بین 1 تا 32767 است ؟

8-2-2

M

از …..تا …..

LDlrmbd

آیا مقدار Min Block Delay  پشتیبانی شده بوسیله LD در محدوده  0 تا 32767 است ؟

8-2-2

‌M

مقدار…..

LDlrmxd

آیا مقدار Max Block Delay  پشتیبانی شده بوسیله LD در محدوده  0 تا 32767 است ؟

8-2-2

‌M

مقدار…..

LDlrlres

چه مقادیری را برای میدان Load Reason   برای LD پشتیبانی می كند؟

8-2-2

O

مقادیر….

LDlrlinf

چه مقادیری را برای میدان Load Info  برای LD پشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌O

مقادیر….

در Group status PDU های ارسال شده

LDgsref

آیا LD  استفاده از میدان Reference ID را پشتیبانی می كند؟

8-4-2

‌M

بله[    ]

LDgsgn

آیا محدوده مقادیر پشتیبانی شده برای Group Number  در محدوده 0 تا 255 است ؟

8-4-2

‌M

از….تا…..

LDgsrb

آیا هر دو متغیر  Bitmap و RequiredBlockCode

از Required Blocks پشتیبانی می شود.

8-4-2

‌M

بله[    ]

در Load Response PDU های دریافت شده

Ldrseid

آیا LD استفاده از میدان Exchange ID را پشتیبانی می كند؟

8-2-2،8-3-2

Ldmor:m

بله[    ]

خیر [    ]

LDlrsla

آیا LD استفاده از هر دو آدرسهای اختصاصی و گروهی بعنوان آدرس مقصد برای بار را پشتیبانی می كند؟

8-2-2،8-3-2

O

بله[    ]

خیر [    ]

LDlrsbs

آیا محدوده مقادیر برای Block Size بوسیله LD بین 1 تا 32767 پشتیبانی می شود؟

8-3-2

M

از….تا……

LDlrsmbd

آیا مقدار MinBlockDelay پشتیبانی شده توسط LD در محدوده 1 تا 32767 است ؟

8-2-2،8-3-2

M

مقدار…..

LDlrsxmd

آیا مقدار MaxBlockDelay پشتیبانی شده توسط LD در محدوده 1 تا 32767 است ؟

8-2-2،8-3-2

M

مقدار……

LDlrsrid

آیا LD استفاده از میدان Reference ID را پشتیبانی می كند؟

8-3-2

M

بله[    ]

LDlrsls

آیا LD استفاده از میدان Load Selector را پشتیبانی می كند؟

8-3-2،8-3-3

M

بله[    ]

LDlsii

آیاLD استفاده از میدان Image Info  را پشتیبانی می كند؟

8-3-2

M

بله[    ]

در Group Status Request PDU های دریافتی

Ldgsrda

آیا LD استفاده از هردوی آدرس ها MAC اختصاصی و گروهی را بعنوان مقصد آدرس  پشتیبانی می كند؟

8-5-1

O

بله [    ]

خیر[   ]

Ldgsrrid

آیا LD استفاده از میدان ‌Reference IDرا پشتیبانی می كند؟

8-5-2

‌M

بله [    ]

در Load Data PDU های دریافتی

Ldlorid

آیا LD استفاده از میدان ‌ReferenceIDرا       پشتیبانی می كند؟

8-6-2

‌M

بله[    ]

Ldlogn

آیا محدوده مقادیر پشتیبانی شده

برای  GroupNumber در محدوده 0 تا 255 است ؟

‌M

از……تا…..

Ldlobl

آیا محدوده مقادیر پشتیبانی شده برای بلوك در محدوده 0 تا 255 است ؟

8-6-2

M

از……تا…..

Ldlold

آیا LD استفاده از میدان ‌Load Dataرا پشتیبانی می كند؟

8-6-2

M

بله[    ]

خیر [    ]

الف –7-2      پشتیبانی سرویس گر بار

اگر عملیات سرویس گر بار ، پشتیبانی نمی شود،‌مورد SLis را با N/A مشخص نمایید  و از الف –7 ادامه دهید.                                                                           [    ]N/A

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

در LoadRequestpdu های دریافت شده 

LSlreid

آیا LS استفاده از میدان ExchangeID  راپشتیبانی می كند؟

8-2-2

M

بله [    ]

LSlrlaf

آیا LS استفاده از میدان LoadAddressراپشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌M

بله [    ]

LSriad

آیا LS استفاده از آدرس های اختصاصی LDرا در میدان Load Addressپشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌M

بله [    ]

LSrgad

آیا LS استفاده از آدرس های اختصاصی MAC گروهی  در میدان LoadAddressپشتیبانی می كند؟

8-2-2

بله[    ]

Lslrdef

اگر هیچ آدرسی در LoadAddress مشخص نشده باشد، چه آدرسی را LS برای بار بعدی استفاده خواهد كرد؟‌

(LS می تواند آدرس اختصاصی LD یا یك آدرس MAC گروهی

را استفاده كند .اگر آدرس های MAC گروهی پشتیبانی شود مقدار(ها) باید بیان شود.اگر LS هر دو را پشتیبانی كند ،قاعده استفاده شده توسط LS برای تعیین اینكه كدامیك استفاده شده باید بیان شود.)

8-2-2

‌M

اختصاصی [   ]

گروهی [    ]

 (مقادیر …..

  قاعده…… )

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

LSlrbs

‌آیا محدوده مقادیر  Blocksize پشتیبانی شده بوسیله LS بین 1 تا 32767 است ؟

8-2-2

M

از ….تا …..

LSlrmbd

آیا محدوده مقادیر MinBlockDelay  پشتیبانی شده بوسیله LS در محدوده  1 تا 32767 است ؟

8-2-2

‌M

از ….تا …..

LSlrmxd

آیا محدوده مقادیر Max Block Delay  پشتیبانی شده بوسیله LS در محدوده  1 تا 32767 است ؟

8-2-2

‌M

از ….تا …..

Lslrlres

آیا LS استفاده از  میدان LoadReason را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌M

بله [   ]

Lslrlinf

آیا LSاستفاده از میدان LoadInfo  را  پشتیبانی می كند؟

8-2-2

‌M

بله [   ]

در Group status PDU های دریافتی

Lsgsrid

آیا LS  استفاده از میدان ReferenceID را پشتیبانی می كند؟

8-4-2

‌M

بله[    ]

LSgsgn

آیا LS استفاده از میدان  GroupNumber   را پشتیبانی  می كند؟

8-4-2

‌M

بله [   ]

LSgsrb

آیا هر دو متغیر Bitmap و RequiredBlockCodeاز RequiredBlocks پشتیبانی می شود؟

8-4-2

‌M

بله[    ]

در Load ResponsePDU های ارسال  شده

LSrseid

آیا LS استفاده از میدان ExchangeID را پشتیبانی می كند؟

8-2-2،8-2-3

‌M

بله[    ]

LSlrsla

آیا LS استفاده از هر دو آدرسهای اختصاصی و گروهی بعنوان آدرس مقصد برای یك بار را پشتیبانی می كند؟

8-2-2،8-3-2

‌M

بله[    ]

LSlrsbs

آیا  مقدار BlockSize فراهم شده بوسیله LS كمتر یا برابر با مقدار BlockSize در LoadRequestpdu ی متناظر است ؟

8-3-2

M

بله[    ]

LSlrsmbd

آیا مقدار MinBlockDelay  فراهم شده بوسیله LS بزرگتر یا برابر با مقدار MinBlockDelay  در LoadRequestpdu ی متناظر است ؟

8-2-2،8-3-2

M

بله[    ]

LSlrmxd

آیا مقدار Max Block Delay  فراهم شده بوسیله LS كمتر یا برابر با مقدار Max Block Delay  در LoadRequestpdu ی متناظر است ؟

8-2-2،8-3-2

M

بله[    ]

LSlrsrid

آیا LS استفاده از میدان Reference ID را پشتیبانی می كند؟

8-3-2

M

بله[    ]

LSlrsnb

آیا محدوده مقادیر برای Blocks Number پشتیبانی شده توسط LS در محدوده 1 تا 65535 است ؟

8-3-2

M

بله[    ]

LSlrsls

آیا محدوده مقادیر  LoadSelector پشتیبانی شده توسط LS در محدوده 128- تا 127+ است ؟

8-3-2،8-3-3

O

از….تا….

Lslsii

چه مقادیری را LS برای میدان Image Info پشتیبانی می كند؟

8-3-2

O

مقادیر……

در Group status Request PDU های ارسال شده:

LSgrsda

آیا LS استفاده از هردوی آدرس اختصاصی و گروهی MAC  را بعنوان آدرس مقصد پشتیبانی می كند؟

8-5-1

‌M

بله[    ]

LSgsrrid

آیا LS استفاده از میدان Reference ID را پشتیبانی می كند؟

8-5-2

‌M

بله[    ]

در LoadDataPDU های ارسال شده

‌M

LSlorid

آیا LS استفاده از میدان ReferenceID را پشتیبانی می كند؟

8-6-2

‌M

بله[    ]

LSlogn

آیا محدوده مقادیر برای GroupNumber  در محدوده 0 تا 255 پشتیبانی می شود؟

8-6-2

‌M

از……تا……

Lslobl

آیا محدوده مقادیر برای بلوك   در محدوده 0 تا 255 پشتیبانی می شود؟

8-6-2

‌M

از……تا…….

Lslold

آیا LS استفاده از میدان LoadData را پشتیبانی می كند؟

8-6-2

‌M

بله[    ]

الف –8       پشتیبانی مدیریت دستگاه بارپذیر

اگر مدیریت دستگاه بارپذیر پشتیبانی نشود ، مورد Mold  با N/A مشخص نمایید و از الف -9 ادامه دهید.                                                                        N/A[]                  

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

LDMmo

آیا پیاده سازی ، كلاس های شئ مدیریت شونده ، LD و Resource Type ID را به انضمام خصیصه های آن ها و عملیات پشتیبانی می كند؟

9-1-5

9-2-1

9-2-1-2

9-3-1،9-3-3

M

بله  [    ]

LDMstid

آیا LD استفاده از پارامتر Station ID در Load action PDU را پشتیبانی می كند؟

9-2-1-3

9-3-1-12

M

بله  [    ]

LDMimid

آیا استفاده از پارامتر Image ID در Load action PDU توسط LD پشتیبانی می شود؟

9-2-1-3

9-3-12

M

بله  [    ]

LDMext

آیا استفاده از پارامتر Extension در Load action PDU توسط LD پشتیبانی می شود؟

9-2-1-3

9-3-1-12

‌O

بله  [    ]

خیر[    ]

LDMnam

آیا خصیصه نامگذاری LD توسط LD پشتیبانی می شود؟

9-3-1-1

M

بله  [    ]

LDMcp

آیا خصیصه های اختیاری مشخص شده بوسیله بسته شرطی PLD2 پشتیبانی می شود؟

9-3-1

O

بله  [    ]

خیر[    ]

پشتیبانی از خصیصه ها ی اختیاری

اگر بسته  خصیصه های اختیاری  پشتیبانی نمی شود

مورد LDMcp را با N/A مشخص نمایید  نمایید و از الف –9 ادامه دهید .

LDMli

آیا خصیصه LD Load Info  با مقدارهای مشابه درمیدان Load Info در LoadRequestpdu استفاده می شوند؟

8-2-2

9-2-1-2

9-3-1-2

M

بله  [    ]

LDMla

چه مقدار (هایی )بوسیله خصیصه آدرس سرویس گر بارگذاری LD پشتیبانی شده است ؟

9-2-1-2

9-3-1-3

M

مقادیر……

LDMt2

چه محدوده (بر حسب میلی ثانیه )برای خصیصه LDT2 پشتیبانی شده است ؟

9-2-1-2

9-3-1-5

M

از……..

تا……..

LDMrc1

چه محدوده برای خصیصه LDRetryCount1 پشتیبانی می شود؟

9-2-1-2

9-3-1-6

M

از……..

تا……..

LDMrc2

چه مقدار  محدوده ای برای خصیصه LDRetryCount2 پشتیبانی می شود؟

9-2-2-1

9-3-1-7

M

از……..

به……..

LDMbs

آیا خصیصه اندازه بلوك LD محدوده مقادیر مشابهه در میدان Block size در LDRequest PDU را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

9-2-1-2     9-3-1-8

M

بله  [    ]

LDMmbd

آیا خصیصه LDMinBlackDelay محدوده مقادیر مشابهه در میدانMinBlackDelay در LoadRequestpdu را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

9-2-1-2

9-1-3-9

M

بله  [    ]

LDMmxd

آیا خصیصه LDMaxBlackDelay محدوده مقادیر مشابهه در میدانMaxBlackDelay در LoadRequestpdu را پشتیبانی می كند؟

8-2-2

9-2-1-2

9-3-1-1

M

بله  [    ]

LDMsta

آیا شئ مدیریت شونده LD، خصیصه حالت LD را پشتیبانی می كند؟

8-2-2،

9-2-1-2

9-3-1-11

M

بله  [    ]

الف-9                پشتیبانی مدیریت سرویس گر بار

اگر مدیریت سرویس گر بار پشتیبانی نمی شود، مورد Mols را با N/A مشخص نماییدو از باقی مانده الف –9 صرفنظر كنید.                                                           N/A[]

مورد

ویژگی

مراجع

وضعیت

پشتیبانی

LSMmo

آیا پیاده سازی كلاس های شئ مدیریت شونده ، LS و Resource Type ID را به انضمام خصیصه های آن ها و عملیات پشتیبانی می كند

9-1-5،9-2-2

9-2-2-2

9-3-2،9-3-3

M

بله  [    ]

LSMnam

آیا خصیصه نامگذاری LS توسط LD پشتیبانی می شود؟

9-3-2-1

M

بله  [    ]

LSMt1

چه محدوده (بر حسب میلی ثانیه )برای خصیصه LDt1 پشتیبانی شده است ؟

9-2-2-2

9-3-2-3

M

از…….

تا……..

LSMt2

چه محدوده (بر حسب میلی ثانیه )برای خصیصه LDt2 پشتیبانی شده است ؟

9-2-2-2

9-3-2-3

M

از……..

تا……..

LSMnd

چه محدوده برای خصیصه LSNetDelayپشتیبانی

می شود؟

9-2-2-2

9-3-2-4

M

از……..

تا……..

LSMrc

چه محدوده برای خصیصه LSRetryCount  پشتیبانی می شود؟

9-2-2-2

9-3-2-5

M

از……..

تا……..

LSMsta

آیا LS خصیصه LSStatus  را پشتیبانی می كند؟

9-2-2-2

9-3-2-6

M

بله  [    ]

LSMstid

آیا LS استفاده از پارامتر آدرس

LSActiveeventreportPDU را پشتیبانی می كند؟

9-2-2-3

9-3-2-7

M

بله  [    ]

LSMext

آیا LS استفاده از میدان Extension  در

LSActiveevent reportPDU را پشتیبانی می كند؟

9-2-2-3

9-3-2-7

O

بله  [    ]

خیر[   ]

پیوست ب

تخصیص مقادیر شناساننده های شئی

(الزامی)

ب-1          مقدمه

این پیوست شامل  خلاصه ای ازتمام مقادیر شناساننده شئی است كه به وسیله این استاندارد تخصیص داده شده اند.

هر جدول تخصیص های مربوط به طبقه خاصی از شئی اطلاعات را نشان می دهد.عنوان جدول طبقه یك شئی رامشخص می كند و بخش نامتغیر مقدار شناساننده شئی تخصیص داده شده درجدول را نشان می دهد. ستون نشان خورده “ARC” مقدار تخصیص یافته به توالی arc به بخش نامتغیر را نشان می دهد كه مقدار شناساننده شئی را تكمیل می كند. ستون نشان خورده با  "purpose" شامل یك متن توصیفی از شئی اطلاعاتی است ودرحالت تخصیص های جاری یك مرجع به حمل تعریف شئی اطلاعاتی دراین استاندارد است. ستون نشان خورده   با ًStatus ً وضعیت مقادیر تخصیص یافته را با استفاده ازقرار داد زیر نشان می دهد.

R : رزرو شده. مقدار شناساننده شئی برای استفاده آینده این استاندارد رزرو شده است.

C : جاری . مقدار شناساننده شئی به یك شئی اطلاعاتی كه در نسخه جاری این استاندارد تعریف شده است تخصیص یافته است.

D : مستهلك شده . مقدار شناساننده شئی كه به یك شئی اطلاعاتی كه در نسخه قبلی این استاندارد تعریف شده بود ودرحال حاضر نهی شده است.

Allocations for standard – specific extensions.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2)ieee802dot1partE(10010)standard Specific Extensions(0) }

STATUS

PURPOSE

ARC

N/A

N/A

None allocated

Allocations for ASN.1 module identifiers.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2)us(840) ieee802dot1partE(10010)asn1 Module (2) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

ASN.1 module for Load protocol PDU difinitions

Loadprotocol (0)version1(0)

C

ASN.1 module for Attribute,Action  and Notification syntaxes 

Loaddefinitions(1)version1(0)

Allocations for Managed object classes.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2)us(840)ieee802dot1partE(10010)managed Object Class (3) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

LD managed object class name

1dclass(0)

C

LS managed object class name

1sclass(1)

Allocations for Package identifiers.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)Packages (4) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

LD optional attributes package

Pld2(0)

Allocations for Parameters.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)Parameters (5) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

N/A

None Allocated

Allocations for Name Binding identifiers.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)name binding (6) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

Name binding ,LD maneged object to system

1dbinding(0)

C

Name binding ,LS maneged object to system

1dbinding(1)

C

Name binding ,Resource Type ID to LS

ResourcetypeID-1sbinding(2)

C

Name binding ,Resource Type ID to LS

ResourcetypeID-1dbinding(3)

Allocations for Attribute identifiers.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)attribute (7) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

LD naming attribute

1dname(0)

C

LD Load Info attribute

1dLoadinfo(1)

C

LD Load Server Address attribute

1dload serveaddress(2)

C

LD T1 attribute

1dt1(3)

Allocations for Attribute identifiers(Continued)

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)attribute (7) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

LD T2 attribute

Ldt2(4)

C

 LD Retry count1 attribute

Ldretrycount 1(5)

C

 LD Retry count2 attribute

Ldretrycount 1(6)

C

LD Block Size attribute

Ldblocksize(7)

C

LD Min Block Delay attribute

Ldminblockdelay (8

C

LD Max Block Delay attribute

Ldmaxblockdelay (9)

C

LD Status attribute

Ldstatus(10)

C

LD naming attribute

Lsname(11)

C

LD T1 attribute

Lst(12)

C

LD T2 attribute

Lst(13)

C

LD Net Delay attribute

Ls net delay (14)

C

LD Retry Count attribute

Lsretry count(15)

C

LD Status attribute

Lsstatus(16)

Allocations for Attribute  Group identifiers.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)attribute Group  (8) }

STATUS

PURPOSE

ARC

N/A

N/A

None Allocated

Allocations for Action type.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)action (9) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

Load action identifier

Load(0)

Allocations for Notification type.

Invariant part of object identifier value=

{iso(1) member-body(2) us(840)ieee802dot1partE(10010)notification  (10) }

STATUS

PURPOSE

ARC

C

LS Active notification

Lsactive(0)

پیوست پ

عملكردهای سیستم

(الزامی)

پ-1          اشتراك بار

درصورتیكه بیش از یك LS یكLoadResponsePDU رادرپاسخ به یكLoadRequest PDU بفرستد، LD ، LS ای را انتخاب می كند ،كه بار با ارسال یك Group status PDU برای پاسخ فراهم می كند.GroupstatusPDU به آدرس MAC اختصاصیLS ارسال می شود، بطوریكه  یكLS، GroupsstatusPDU را دریافت خواهد كرد و پس از آن LD بارگذاری خواهدشد. كلیه LDهای دیگر كه به درخواست پاسخ داده بودند با انتظار برای یك GroupstatusPDU منقضی خواهند شد و LD درخواست كننده را بارگذاری نخواهند كرد.

به منظور انتخاب یك LS ، میدان Loadselector از LoadResponsePDU بكار می رود . بطور مثال اگریك LD را بیش از یك LS  بارگذاری كنند كه یكی از آنها درآن حال یك بار تصویر درخواست شده را فراهم  می كند، می تواند LoadSelector خود را با این آگاهی افزایش دهد. بجای آن، اگر LS بارگذاری زیادی با عملیات دیگری دارد، اما توانایی اجرای بار رادارد،می تواند بمنظور ایجاد تاخیر مقدار كمتر را انتخاب كند.

اگر یك LS یامجموعه از LS ها از كار بیفتند ، یك LD كه  بار خود را از آن LSها درخواست كرده است می تواندبطور خودكار یك بارگذاری را از یكی از اعضای آن مجموعه LS ها با درخواست مجدد بارگذاری، درخواست نماید.

یك فرآورده فرعی از،اشتراك گذاری بار و بازیابی توانمندیها عبارتست از  پشتیبانی كلی از سرویسگر یدكی .  LS های یدكی ممكن است با مقدارهای LoadSelector متفاوت تعیین شوند. یك LD ممكن است یك LS بعنوان فرستنده اولیه داشته باشد كه یك LS رابر مبنای LoadSelector  انتخاب می كند . ممكن است یك LS پشتیبان را انتخاب كند در صورتیكه LS اولیه قابل دسترس نباشد.

اگر همه LSهایی كه قادربدست آوردن یك تصویر هستنداز بین بروند، ‌LD نخواهد توانست بار خود را بدست آورد ، مگر آنكه یك یا چند پارامتروابسته به بارگذاری(آدرس ،‌تصویر،‌تاخیر و غیره ) اصلاح شوند تا سبب آن شود كه مجموعه دیگری از  LS ها به درخواست پاسخ دهند.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

_6418-4

_

Information Technology – Telecommunication

and information exchange between systems –

Local and metropolitan area networks-

Common Specifications – Part 4:System

Load protocol

1st. Revision


1-Loadable Device

2-Load Server

1- اظلاعات مراجع در بند 3 آمده است.

1- Offers

1-State machine

1- Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) performd

این متن فقط قسمتی از فن آوری اطلاعات می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : فناوری اطلاعات , ارتباطات و مبادله اطلاعات , شبکه های شهری ومحلی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)

لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل
فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی

دانلود بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)