امروز: یکشنبه 6 بهمن 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

فیزیولوژی تغذیه

فیزیولوژی تغذیه دسته: تغذیه
بازدید: 107 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17320 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 249

فصل اول تنظیم حركات معدهی –روده‌ای سیستم معدودهی‌ روده‌ای شامل مجرای معدهیروده‌ای و ارگان‌های كمكی‌ می باشد كه تولیداتشان را به داخل مجرای گوارشی ترشح می‌كنند سیستم معده‌یروده‌ای شامل دهان، حلق، مری، معده، دئودنوم، ژژنوم، ایلئوم، كلون، ركتوم و مخرج می‌باشد دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم اجزای تشكیل دهنده رودة كوچك می‌باشند اندام‌های غده‌ای ضمیم

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

فیزیولوژی تغذیه

فصل اول: تنظیمات و حركات مجرای گوارشی

ساختار مجرای گوارشی

تنظیم عملكردهای مجرای گوارشی

عصب دهی مجرای گوارشی

عصب دهی سمپاتیک

عصب دهی پاراسمپاتیک

سیستم عصبی انتریک  کنترل رفلکس

ماهیچه‌های صاف دستگاه گوارشی

پتانسیل استراحت

امواج آهسته

پتانسیل عمل

كنترل عصبی فعالیتهای دستگاه گوارش

هماهنگی عصبی –عضلانی

کنترل فعالیت های دستگاه گوارش توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

سیتم عصبی انتریک

مواد تعدیل کننده

وظایف سیستم عصبی انتریک

نورون های مانتریک

شبکه عصبی زیر مخاطی

جویدن

بلع

مرحله دهانی

مرحله حلقی

مرحله مری

وظایف مری

ساختار و عصب دهی مری

رفلکس

اسفنکتر پایین مری

متسع شدن اسفنکتری پایینی مری

حركات معده‌ای

ساختار و عصب دهی معده

واکنش معده به پر شدن

مخلوط و خالی شدن محتویات معده

سیری در برابر گرسنگی

فعالیت های الکتریکی و انقباضات معده ای

اتصالات معده ی-روده ای

تنظیم تخلیه معده

استفراغ

حركات روده‌ی كوچك

فعالیت های الکتریکی ماهیچه های صاف رودهی کوچک

وظایف انقباضات روده کوچک

فعالیت انقباضی در ماهیچه های مخاطی

تخلیه ایلئوم

حركات كولون

ساختار و عصب دهی کولون

حرکات روده کور و قسمت نزدیک کولون

حرکات در مرکز و قسمت دور کولون

کنترل حرکات کولون

ماهیچه های حلقوی

ماهیچه های طولی

رفلکس های کنترلی، حرکات کولون

مقعد و مخرج

دفع

خلاصه

منابع

فصل دوم: ترشحات مجرای گوارشی

ترشح بزاق

وظایف بزاق

ساختار غدد بزاقی

متابولیسم و جریان خون در غدد بزاقی

ترکیبات یونی بزاق

ترشح آب و الکترولیت ها

ترشح آمیلاز بزاقی

کنترل عصبی وظایف غدد بزاقی

مکانیسم یونی ترشحات بزاقی

انتقالات یونی در سلول های آسینار

کنترلی سلولی ترشح بزاق: مکانیسم هدایت سیگنال

مکانیسم کنترل در سلول های آسینار سروزی

ترشحات معده

ساختار مخاط معده ای

ترشح اسید معده

ترکیبات یونی شیره معده

سرعت ترشح اسیده معده

تغییرات موفولوژی همراه با ترشح اسیده معده

مکانیسم سلولی ترشح اسید معده

تحریک سلول های کناری و ترشح H+وCL-

ترشح پپسین

ترشح فاکتور جداری

ترشح موکوس و بیکربنات

ترشح موکوس

ترشح بیکربنات

سد مخاطی معده ای

کنترل ترشح اسید معده

مکانیسم های سلولی در سلول های جداری

آگونیست های درونی ترشح اسید معده

کنترل سرعت ترشح اسید در محیط طبیعی

مرحله سری ترشح اسید

مرحله معده ای ترشح اسید

مرحله روده ای ترشح اسید

تحریک ترشح

مهار ترشح

زخم معده و روده

ترشح پپسینوژن

ترشحات پانكراس

ساختار و عصب دهی پانکراس

ترکیبات آبکی شیره پانکراس

ترکیبات آنزیمی شیره پانکراس

تنظیم ترشح شیره پانکراس

مرحله سری شیره پانکراس

مرحله معده ای شیره پانکراس

مرحله روده ای شیره پانکراس

مکانیسم های ترشحی و مهاری در سلولهای آسینار

مجاری بیرونی سلول های اپی تلیال

سایر موارد تنظیمی

عملكردهای كبد و كیسه‌ی صفرا

ساختار کبد

وظایف کبد

صفرا

بخشی از ترشح اسیدهای صفراوی توسط هپاتوسیت ها

کلسترول و فسفولیپیدهای صفراوی

رنگدانه های صفراوی

مکانیسم های سلولی ترشح صفرا

ترشح آب و الکرولیت به داخل صفرا

غلظت صفرا و دخیره اب در کیسه صفرا

تخلیه کیسه صفرا

جذب در روده و جریان خون کبدی

کنترل ساخت و ترشح اسیدهای صفراوی

سنگ صفرا

ترشحات روده

ترشحات اثنی عشر

ترشحات روده کوچک

ترشحات کولون

خلاصه

منابع

فصل سوم: متابولیسم كل بدن

متابولیسم انرژی

تعادل انرژی

ورودی های انرژی

برون ده انرژی

تولید انرژی

کسر تنفسی                     

دخیره و انتقال انرژی

متابولیسم کربوهیدرات ها

متابولیسم پروتئین ها

متابولیسم چربی ها

تمرینات ورزشی

متابولیسم آپوپروتئین ها

تنظیمات انرژی

خلاصه

منابع

فصل چهارم: هورمون‌های ترشحی از جزایر پانكراس

آناتومی جزایر پانکراس

انسولین

ساختار انسولین

سنتز انسولین

ترشح انسولین

تنظیم ترشح انسولین

اعمال انسولین

اثر انسولین بر جریان انرژی

اثر انسولین بر کربوهیدرات ها

اثر انسولین بر بافت چربی

اثر انسولین بر ماهیچه ها

اثر انسولین بر کبد

اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین ها

گلوکاگون

سنتز . ساختار

تنظیم ترشح

فعالیت های هورمونی

نسبت انسولین به گلوکاگون

گلوکاگون-پپتید متصل -1

ترشح سوماتوستاتین و فعالیت های آن

پلی پپتید پانکراس

خلاصه

منابع

فصل اول- تنظیم حركات معدهی –روده‌ای

سیستم  معدودهی‌- روده‌ای شامل مجرای معدهی-روده‌ای و ارگان‌های  كمكی‌ می باشد كه تولیداتشان را به داخل مجرای گوارشی ترشح می‌كنند. سیستم معده‌ی-روده‌ای شامل دهان، حلق، مری، معده، دئودنوم، ژژنوم، ایلئوم، كلون، ركتوم و مخرج می‌باشد. دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم اجزای تشكیل دهنده رودة كوچك می‌باشند.  اندام‌های غده‌ای ضمیمه سیستم گوارش شامل غدد بزاقی، كبد، صفرا و پانكراس می‌باشد.

وظیفه اصلی سیستم گوارش هضم مواد غذایی و جذب ملكول های غذایی به داخل جریان خون است كه این عمل را دستگاه گوارش از طریق حركت،  ترشح ، هضم وجذب انجام می‌دهد.

حركت مواد غذایی در مجرای گوارشی شامل حركات مخلوط شونده معده‌ای-روده‌ای می باشد كه سبب حركت محتویات مجرای گوارشی به سمت جلو در طول دستگاه  گوارش می‌شوند. حركت محتویات مجرای گوارشی معمولا از سمت دهان به طرف مخرج می‌باشد.اما در استفراغ محتویات معده- روده‌ای از طریق دهان به سمت بیرون خارج می‌شوند.

ترشح فرآینده‌ای است كه طی آن ارگان‌های ضمیمه دستگاه گوارش آب و یك سری ترکیبات را به مجرای گوارشی ترشح می‌نمایند.

اما طی هضم مولكول‌های درشت با هضم شیمیایی، ایجاد مولكول‌های كوچك و قابل جذب در مجرای گوارشی می‌نمایند.

جذب نیز فرآیندی می‌باشد كه طی آن مولكول‌های مغذی از مجرای گوارشی جذب و وارد جریان خون می‌شوند.

ساختار مجرای گوارشی:

ساختار مجرای گوارشی از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر بسیار متغیر می‌باشد اما همه قسمت های آن دارای ساختارهای مشترك می‌باشند. در تصویر1-31 ساختار عمومی دیوارة مجرای گوارشی مشاهده می‌شود.

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه , پژوهش , شهرسازی‌ , معماری , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , فیزیولوژی تغذیه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)

لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل
فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی

دانلود بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)